Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Thứ Ba, 28/09/2021, 16:10 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 20/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1
Các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề 2021.

Nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo thực hiện một số nội dung, giải pháp sau:

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề hằng năm và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phải tập trung quán triệt và thực hiện 7 nội dung chủ yếu trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - Xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị về các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm nhằm không ngừng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh"; tập trung thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá và giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”.

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ chủ chốt, cấp ủy, chính quyền các cấp với phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “Cán bộ có chức vụ càng cao phải càng gương mẫu”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến nhằm lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thực chất.

 

 

CTV Khánh Toàn/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.