ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ I CỦA ĐẢNG (THÁNG 3-1935)

Điện Biên TV - Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dienbientv.vn đăng tải các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp.
.
.
Xem lịch phát sóng
.