Tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng từ 2015 trở về trước

Thứ Hai, 18/11/2019, 16:52 [GMT+7]

Điện Biên TV - Bộ Nội vụ chính thức có công văn yêu cầu tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước và trong chỉ tiêu biên chế.

1
Công văn yêu cầu tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước và trong chỉ tiêu biên chế

Bộ Nội vụ có công văn số: 5378/BNV-CCVC gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, V/v tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

Công văn nêu rõ: Để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng viên chế sự nghiệp giáo dục giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại công văn số 9028-CV/VPTU) và Thủ tướng Chính phủ (công văn số 1480/VPCP) đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét tuyển đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Để thống nhất việc thực hiện chủ trương này, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát,  tổng hợp danh sách giáo viên đã có có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng, để quyết định việc tuyển dụng đặc cách với nhóm đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng giáo viên được tuyển dụng đặc cách là những người đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm, giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Bộ Nội vụ yêu cầu sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì các địa phương thực hiện việc tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách đối tượng nêu trên và thực hiện tuyển dụng theo pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao, mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/11/2017 UBND tỉnh Điện Biên có công văn số 3344/UBND-NC V/v triển khai thực hiện công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ

Nội dung công văn nêu rõ: UBND tỉnh Điện Biên Giao sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ- tham mưu cho UBND tỉnh nội dung việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng góp BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

 

 

BT/DIENBIENTV.VN

.