Điện Biên: Tiếp tục thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh

Thứ Tư, 14/09/2022, 17:09 [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 12/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh đợt 2 năm 2022.

Chức danh thí điểm thi tuyển đợt này gồm 3 vị trí:

-    Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
-    Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
-    Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Đối tượng dự thi tuyển: Là cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng, ban, đơn vị trở lên thuộc cấp sở và tương đương, cấp huyện và tương đương đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn (gồm nhân sự tại chỗ và nhân sự từ cơ quan, đơn vị khác).

Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, có chuyên môn và đang công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức danh tuyển chọn.

Các đối tượng tham gia dự tuyển nếu còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 02 nhiệm kỳ trở lên (mỗi nhiệm kỳ đủ 60 tháng), có năng lực nổi trội và triển vọng phát triển, được đăng ký dự tuyển để bổ nhiệm ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ (trưởng phòng cấp huyện, phó trưởng phòng cấp tỉnh có thể được dự tuyển chức danh phó giám đốc sở và tương đương).

Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức danh cấp trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc cấp sở và tương đương; chức danh phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương, không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển như đã nêu trên, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề cử tham gia dự tuyển.

Điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh phó giám đốc sở và tương đương theo Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh; vận dụng tiêu chuẩn, điều kiện theo Quyết định số 2059/QĐ-BNV, ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Điện Biên; Quyết định 1281/QĐ-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc tỉnh Điện Biên năm 2019 - 2020, đồng thời tùy từng chức danh thi tuyển, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của bộ, ngành Trung ương (nếu có).

Đăng ký dự thi, thời gian nộp, thu nhận hồ sơ: Đối tượng có nhu cầu dự thi tuyển nộp hồ sơ theo quy định về Sở Nội vụ, đồng thời gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức - Cán bộ), tính từ thời điểm sau khi hết thời gian thông báo công khai kế hoạch thi tuyển theo quy định.

Ứng viên dự thi phải thực hiện 02 vòng thi: Thi kiến thức chung (vòng 1) và thi thuyết trình, bảo vệ Đề án (vòng 2). Vòng 1 thi viết trong vòng 180 phút về các nội dung liên quan chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực theo yêu cầu, vị trí chức danh thi tuyển. Ứng viên có kết quả thi vòng 1 từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi thuyết trình, bảo vệ Đề án (vòng 2).

Thi viết kiến thức chung (vòng 1) và chấm điểm bài thi viết thực hiện cuối tháng 10, đầu tháng 11/2022; thi thuyết trình, bảo vệ đề án (vòng 2) dự kiến trong tháng 11/2022.    

 

 

DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.