Điện Biên: Mức tăng trưởng kinh tế tập thể còn chậm

Thứ Năm, 03/11/2022, 17:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 3/11, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo và đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị quyết số 27 ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

1
Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo đánh giá trong giai đoạn 2016 - 2020, Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên đã góp phần đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng, tạo sự chuyển biến tích cực trong kinh tế tập thể, nâng dần tỉ trọng của kinh tế tập thể trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Qua đó đã có 6/21 chỉ tiêu đạt 100% và vượt so với mục tiêu đề án, 8/21 chỉ tiêu đạt trên 80% so với mục tiêu của đề án; 4/21 chỉ tiêu đạt trên 70%, 1/21 chỉ tiêu đạt trên 50% so với mục tiêu của đề án.v.v...

Cùng với Đề án phát triển kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã 2012 cũng được quan tâm triển khai; nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích tạo điều kiện, hỗ trợ kinh tế tập thể đã phát huy tác dụng, đa số cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở ngành đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật Hợp tác xã 2012; chú trọng, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi HTX, đăng ký thành lập mới, đăng ký lại HTX theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012. Từ đó, chất lượng các HTX ngày càng được nâng lên, tỉ lệ các HTX xếp loại khá, giỏi là 37,5%, đạt gần 94% so với mục tiêu đề ra.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, đánh giá thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 - 2020; Luật Hợp tác xã 2012. Trong đó đã làm rõ một số tồn tại hạn chế như: Mức tăng trưởng kinh tế tập thể còn chậm; thế mạnh, tiềm năng của địa phương chưa được triển khai triệt để; năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa  đồng đều; nhiều hợp tác xã hoạt động yếu kém hoặc duy trì hoạt động ở mức trung bình, mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp một số dịch vụ thiết yếu cho thành viên.

Chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các huyện, thị, thành phố đánh giá lại toàn bộ các HTX, lý do tại sao hoạt động không hiệu quả; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các ngành xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.

 

 

Thu Nga - Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.