Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2022

Thứ Tư, 28/09/2022, 16:33 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 9/2022, ngày 28/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình quan trọng.

G
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo Tờ trình tại phiên họp.

Tại phiên làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung các Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi một số điều Nghị quyết số 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về nội dung này, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đồng thời đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương và các quy định của pháp luật.

Về nội dung Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2022-2023. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô thống nhất với phương án dự kiến giao bổ sung 459 người và điều chỉnh 12 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2022-2023 do Sở Nội vụ trình. Giao Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện tờ trình tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, báo cáo trước khi trình HĐND tỉnh.

Tham gia vào nội dung Tờ trình của Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành các Quy định tạm thời về tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 triển khai trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đề nghị cần cụ thể rõ ràng cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng đối với hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Cần cụ thể đối tượng quay vòng bằng tiền, hiện vật, giống cây trồng, vật nuôi; quy trình luân chuyển trong cộng đồng; cách thức tiếp tục sử dụng hoặc xử lý phần vốn quỹ quay vòng kết dư thực tế khi kết thúc thời hạn dự án hoặc kết thúc chu kỳ quay vòng theo cam kết.

Nhất trí với sự cần thiết phải trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo. Trong đó, cần làm rõ việc liên kết, thời gian và đối tượng liên kết; mức hỗ trợ thông qua từng vùng. Về tỷ lệ quay vòng vốn cần xác định được đối tượng quay vòng và áp dụng đối với các dự án phát triển cộng đồng. Đề nghị các huyện căn cứ vào Nghị định 27 của Chính phủ, Thông tư 53 và điều kiện thực tế của huyện tiếp tục triển khai các dự án theo quy định.

g
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp.

Đối với nội dung Tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Về nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết, tuy nhiên đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu bổ sung, giao cho các cơ quan, đơn vị tự đánh giá chỉ số chuyển đổi số, đảm bảo khách quan; đồng thời cần cụ thể hóa Tờ trình để đánh giá. 

Về Tờ trình của Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự thảo, nhất là về câu từ, các khái niệm cho dễ hiểu. Đồng thời, thống nhất sẽ phân cấp, phân quyền tổng thể tất cả các công trình, bao gồm cả công trình sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách.

 

 

Minh Thư - Đức Bình/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.