Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Trả lời Cử tri phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ về việc Dự án xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng đã kéo dài nhiều năm.. (Kỳ VI)

Thứ Tư, 02/10/2019, 07:30 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổng hợp và chuyển 15 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh để xem xét giải quyết, trả lời. Đến nay có 15/15 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trả lời tới cử tri.

...Tiếp theo..

VI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Cử tri phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục kiến nghị: Dự án xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng đã kéo dài nhiều năm, đến nay vẫn chưa triển khai tiếp, nhân dân trong vùng quy hoạch bị ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, do hạn chế quyền sử dụng đất, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có giải pháp để giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh và thành phố Điện Biên Phủ có giải pháp để tiếp tục thực hiện dự án hoặc sớm trả lại đất đã thu hồi, để người dân ổn định cuộc sống.

Trả lời: (Văn bản số 2086/UBND-TH ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên).

IMG_0691.JPG
Cử tri TP. Điện Biên Phủ kiến nghị với Đại biểu Quốc hội tỉnh. ảnh KT

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua; UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại văn bản số 3827/UBND-KTN ngày 29/12/2017, trong đó việc hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công bố các dự án đã được HĐND tỉnh hủy bỏ thu hồi đất, đối với những dự án đã có quyết định thu hồi đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện một phần, tổ chức rà soát, đề xuất, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục thể thao nằm trong Quy hoạch chi tiết khu chức năng trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Giót thuộc đối tượng đã có Quyết định thu hồi đất (UBND tỉnh Lai Châu (cũ) thu hồi và giao đất cho Sở Thể dục thể thao tại Quyết định số 1980/QĐ-UB ngày 15/11/2002 và Quyết định số 289/QĐ-UB ngày 17/3/2003 với tổng diện tích thu hồi 15,16ha), nhưng đến nay mới thực hiện được một phần (hoàn thành giai đoạn I với diện tích thu hồi đất được 3,86/15,16ha), do khó khăn vướng mắc về nguồn vốn đầu tư, đặc biệt vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình xem xét đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy bỏ một phần hiệu lực thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1980/QĐ-UB ngày 15/11/2002 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên). UBND tỉnh nhận thấy: Quy hoạch chi tiết khu chức năng trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Giót là Quy hoạch chi tiết duy nhất trên địa bàn thành phố cho đến nay có định hướng đầu tư phát triển các công trình thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, chăm sóc, rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, cũng như đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao của tỉnh.

Mặt khác, hiện tại Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương xử lý cụ thể đối với các quy hoạch (treo) đã phê duyệt, các dự án đã đình chỉ, tạm đình chỉ, giãn hoãn tiến độ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (trong đó có Quy hoạch trung tâm thể thao Phan Đình Giót; Dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục thể thao) theo quy định trước khi tổ chức thực hiện.

Cử tri phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục kiến nghị: Kiến nghị của cử tri phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ: Hiện nay, đất xây dựng công viên, khu vui chơi công cộng trên địa bàn thành phố còn ít. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng công viên cây xanh theo quy hoạch đã được phê duyệt và tiếp tục tạo quỹ đất xây dựng thêm công viên, khu vui chơi để người dân có nơi sinh hoạt công cộng.

Trả lời: (Văn bản số 2086/UBND-TH ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên).

Vấn đề xây dựng và tạo quỹ đất đầu tư xây dựng công viên cây xanh; công viên, khu vui chơi công cộng luôn được quan tâm, chỉ đạo, nghiên cứu kỹ lưỡng trong các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Điện Biên Phủ nói riêng.

Trong đó quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đến năm 2030 tầm nhìn 2050 và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt đã dành tỷ lệ quỹ đất phù hợp để xây dựng công viên cây xanh, quảng trường, khu vui chơi công cộng.

Việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng huy động và cân đối nguồn lực đầu tư; trong thời gian vừa qua mặc dù Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Vì vậy, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng giai đoạn, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ quyết định đầu tư xây dựng công viên cây xanh, khu vui chơi công cộng theo quy hoạch để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Dienbientv.vn tiếp tục đăng tải ý kiến Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV trên các kỳ tiếp theo

 


BT/DIENBIENTV.VN

.