Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Trả lời Cử tri xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé kiến nghị về Triển khai thực hiện quy hoạch 03 loại rừng (Kỳ II)

Thứ Bảy, 28/09/2019, 17:42 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổng hợp và chuyển 15 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh để xem xét giải quyết, trả lời. Đến nay có 15/15 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trả lời tới cử tri.

..Tiếp theo

II. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Cử tri xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé có ý kiến: Triển khai thực hiện quy hoạch 03 loại rừng, trong thời gian qua có tình trạng giao đất, giao rừng, cắm mốc còn chưa đảm bảo đúng quy định như không tổ chức họp thôn, bản, kiểm tra thực địa, thống nhất vị trí, địa điểm… không chỉ rõ khu vực nào thuộc rừng quy hoạch bảo vệ. Do vậy, nhân dân không rõ ranh giới đất nương sản xuất với vị trí đất rừng đã quy hoạch. Thực tế có trường hợp được cấp 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng do không giao trên thực địa nên đã phát nương vào diện tích rừng cộng đồng bản bảo vệ và phải chịu trách nhiệm hình sự. Đề nghị cơ quan chức năng sớm tổ chức họp dân, trực tiếp chỉ rõ các khu vực rừng đã được quy hoạch phân loại để người dân biết.

Trả lời: (Văn bản số 1142/SNN-KHTC ngày 12/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

1. Nội dung kiến nghị về triển khai thực hiện quy hoạch 3 loại rừng: “Triển khai thực hiện quy hoạch 3 loại rừng còn chưa đảm bảo đúng quy định như không tổ chức họp thôn, bản, kiểm tra thực địa, thống nhất vị trí, địa điểm... không chỉ rõ khu vực nào thuộc rừng quy hoạch bảo vệ. Do vậy nhân dân không rõ ranh giới đất nương sản xuất với vị trí đất rừng đã quy hoạch. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm tổ chức họp dân, trực tiếp chỉ rõ các khu vực rừng đã được quy hoạch phân loại để người dân biết”

Trả lời: Triển khai thực hiện quy hoạch 3 loại rừng còn chưa đảm bảo đúng quy định như không tổ chức họp thôn, bản, kiểm tra thực địa, thống nhất vị trí, địa điểm… không chỉ rõ khu vực nào thuộc rừng quy hoạch bảo vệ

Cử tri xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé kiến nghị ĐBQH
Cử tri xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé kiến nghị ĐBQH. ảnh KT

Quá trình triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng:

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đối với việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh (10/10 huyện, thị xã, thành phố).

Trên địa bàn huyện, đơn vị tư vấn (Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông, lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT) đã phối hợp với các cấp chính quyền, Trưởng bản của các bản trong xã Pá Mỳ để tổ chức triển khai thực hiện nội dung rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đảm bảo các tiêu chí của từng loại rừng theo quy định, đồng thời đảm bảo tính liền vùng, liền khoảnh để thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trong đó, đơn vị tư vấn đã cùng với Trưởng bản ra thực địa xác định vùng canh tác nương tập trung của người dân, làm cơ sở thực hiện điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

Như vậy, việc triển khai lập quy hoạch 3 loại rừng đã đảm bảo yêu cầu về lập quy hoạch từ cơ sở và có sự tham gia (các Trưởng bản), các cấp ngành có liên quan. Kết quả quy hoạch đã thống nhất bằng biên bản với các chủ rừng là tổ chức và UBND các xã, huyện và có biên bản làm việc với các Trưởng bản của xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé.

Về kiểm tra, thẩm định thực địa, thống nhất số liệu:

Trong quá trình thẩm định kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ thẩm định để tiến hành thẩm định kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch của đơn vị tư vấn. Ngoài ra, thực hiện Thông báo số 542-TB/TU ngày 12/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2028/KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về Kiểm tra, rà soát số liệu dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chương trình số 1366/CTr-SNN ngày 02/8/2018 về kiểm tra, rà soát số liệu dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Từ ngày 7/8/2018 đến ngày 28/8/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Ban Thường vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai rà soát và thống nhất số liệu 3 loại rừng, trong đó có huyện Mường Nhé (thực hiện từ ngày 14-17/8/2019). Sau đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc và thống nhất kết quả, số liệu với Ban Thường vụ huyện ủy Mường Nhé, UBND huyện Mường Nhé và đơn vị tư vấn tại Biên bản ngày 28/8/2018.

Thẩm định, phê duyệt kết quả quy hoạch:

Kết quả quy hoạch đã được thẩm định, báo cáo, rà soát qua nhiều cấp, nhiều ngành trước khi được UBND tỉnh phê duyệt: Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT (02 lần); thông qua Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tháng 6/2018; thông qua phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2018; 02 lần báo cáo, trình duyệt qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 01: Tháng 6/2018, lần 02: Tháng 10/2018); thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV, đến ngày 21/12/2018 mới được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-UBND.

Như vậy, qua đánh giá ở trên có thể thấy, việc triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng lần này đã đảm bảo các bước thủ tục, trình tự quy định.

Về vấn đề Nhân dân không rõ ranh giới đất nương sản xuất với vị trí đất rừng đã quy hoạch, đề nghị các cơ quan chức năng sớm tổ chức họp dân, trực tiếp chỉ rõ các khu vực rừng đã được quy hoạch phân loại để người dân biết

Trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đơn vị tư vấn đã phối hợp với các Trưởng bản của xã ra thực địa xác định vùng canh tác nương tập trung của người dân để không đưa vào quy hoạch.

Sau khi dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt; Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp huyện và bàn giao sản phẩm quy hoạch vào ngày 28/3/2019. Việc công bố, bàn giao bản đồ và chỉ rõ ngoài thực địa sẽ được thực hiện sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhiệm vụ này do cấp chính quyền địa phương thực hiện (theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại mục 5, Điều 2, Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh).

Đến nay, UBND huyện Mường Nhé đã ban hành Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 3/5/2019 về tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp xã (11/11 xã). Hiện UBND các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé đang triển khai công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp thôn, bản (thực hiện công bố trên bản đồ và ngoài thực địa).

UBND xã Pá Mỳ đang triển khai Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/5/2019 để công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp thôn, bản và công bố ngoài thực địa; UBND xã Pá Mỳ đã thành lập 01 Tổ công tác để triển khai thực hiện theo Kế hoạch (gồm đại diện Lãnh đạo UBND xã, Kiểm lâm địa bàn, Địa chính xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã) cùng Trưởng, Phó bản, Bí thư Chi bộ và nhân dân tại các bản trên địa bàn.

2. Nội dung kiến nghị của cử tri về giao đất, giao rừng

Để hướng dẫn các địa phương thực hiện giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 388/KH-UBND của UBND tỉnh, Liên ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn số 559/HD-STNMT-SNNPTNT ngày 26/9/2013 về Hướng dẫn nội dung, trình tự và phương pháp thực hiện rà soát hoàn chỉnh thủ tục để giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 theo Kế hoạch số 388/KH-UBND của UBND tỉnh.

Đối với nội dung giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Mường Nhé nói chung và xã Pá Mỳ nói riêng do UBND huyện Mường Nhé làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện quản lý. Do vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Mường Nhé xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri xã Pá Mỳ liên quan đến nội dung kiến nghị về giao đất, giao rừng trên địa bàn xã. (Nội dung này, đến nay UBND huyện Mường Nhé chưa có báo cáo kết quả giải quyết, trả lời gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh)

Dienbientv.vn tiếp tục đăng tải ý kiến Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV trên các kỳ tiếp theo

 

 

BT/DIENBIENTV.VN

.