Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Trả lời Cử tri xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé kiến nghị về chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ (Kỳ I)

Thứ Sáu, 27/09/2019, 13:55 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổng hợp và chuyển 15 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh để xem xét giải quyết, trả lời. Đến nay có 15/15 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trả lời tới cử tri.

I. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Cử tri xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé kiến nghị: Theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ, thì quần áo chiến sĩ dân quân tự vệ năm đầu được cấp phát 02 bộ/ chiến sĩ, chiến sĩ năm thứ hai được cấp phát 01 bộ/năm.

Tuy nhiên, việc cấp phát quần áo cho lực lượng dân quân xã Nậm Kè không đủ số lượng theo quy định, dẫn đến tình trạng chiến sĩ dân quân huấn luyện thiếu trang phục. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên kiểm tra, xem xét cấp bổ sung quần áo chiến sĩ đảm bảo cho lực lượng dân quân xã.

Trả lời: (Văn bản số 1427/BCH-BDQTV ngày 20/6/2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên).
Căn cứ thông báo số 55/TB-ĐĐBQH ngày 15/5/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên về Thông báo ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 1471/UBND-TH ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri huyện Mường Nhé;

Căn cứ Công văn số 320/BCH-BTM ngày 05/6/2019 của Ban CHQS huyện Mường Nhé; Biên bản làm việc ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày 27/5/2019 giữa Ban CHQS huyện Mường Nhé, Đảng ủy, UBND xã Nậm Kè, Ban CHQS xã Nậm Kè và cử tri Lý A Dơ

Cử tri xã Nậm Kè kiến nghị với ĐBQH.
Cử tri xã Nậm Kè kiến nghị với ĐBQH. ảnh KT

Ngày 17/6/2019 Bộ CHQS tỉnh thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp xuống kiểm tra xác minh, nắm tình hình tại Đảng ủy, UBND xã Nậm Kè, Ban CHQS xã Nậm Kè và cử tri Lý A Dơ và kết luận các nội dung chính như sau;

Ban CHQS huyện Mường Nhé nhận được Thông báo của trên về việc tiếp nhận trang phục dân quân tự vệ năm 2019, căn cứ số lượng đơn vị đã phân bổ cấp cho các cơ sở xã. Nhưng do một số cơ sở xã còn đang xây dựng, củng cố lực lượng và chưa thông qua kế hoạch huấn luyện năm 2019 vì vậy một số loại trang phục còn chưa nhận đủ số lượng. Sau khi các cơ sở xã xây dựng, củng cố lực lượng và thông qua kế hoạch huấn luyện năm 2019, đơn vị đã tiến hành cấp phát bổ sung cho các cơ sở theo quy định, bảo đảm kịp thời cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019.

Công tác tiếp nhận, cấp phát, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ đối với Ban CHQS xã Nậm Kè do chưa nắm chắc tiêu chuẩn và niên hạn sử dụng trang phục được cấp phát của từng đối tượng, Ban CHQS xã không có hệ thống sổ sách theo dõi tiếp nhận, cấp phát trang phục hàng năm. Việc đăng ký, quản lý chiến sỹ dân quân kết nạp mới và lực lượng dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ còn chưa đồng bộ theo hướng dẫn của trên;

Đối với lực lượng dân quân đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt, tiêu chuẩn trang phục vẫn còn thời gian sử dụng chưa quá 50% theo niên hạn, nhưng Ban CHQS xã không có sổ theo dõi và lập biên bản thu hồi theo quy định;

Qua buổi trao đổi, làm việc trực tiếp với cử tri Lý A Dơ đã nhận thức được ý kiến của mình đưa ra tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa qua là chưa hợp lý, do bản thân chưa hiểu rõ và nắm được về tiêu chuẩn, chế độ, niên hạn trang phục dân quân tự vệ của từng đối tượng được hưởng theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Cử tri Lý A Dơ mong muốn trong thời gian tới được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đặc biệt là lực lượng dân quân bản Huổi Hẹt và xã Nậm Kè, bản thân xin hứa trên cương vị là Thôn đội trưởng sẽ thường xuyên nghiên cứu các văn bản về bảo đảm chế độ chính sách, tiếp tục quán triệt phổ biến tới từng chiến sỹ dân quân thuộc quyền hiểu rõ và nắm được tiêu chuẩn, chế độ đối với lực lượng dân quân.

Cử tri Lý A Dơ là Thôn đội trưởng hàng năm được tham gia tập huấn, huấn luyện nhưng chưa nắm rõ được các văn bản liên quan về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ. Đặc biệt là về chế độ, tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục được hưởng theo Nghị định số 03/2016 của Chính phủ. (Do đó đã kiến nghị về việc cấp phát quần áo cho lực lượng dân quân xã Nậm Kè không đủ số lượng theo quy định; theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ, thì quần áo chiến sỹ dân quân tự vệ năm đầu được cấp phát 02 bộ/chiến sỹ, chiến sỹ năm thứ hai được cấp phát 01 bộ/năm).

Tuy nhiên theo tiêu chuẩn cấp phát trang phục như trích dẫn ở trên là chưa đúng về đối tượng và nội dung chưa đủ. Vì vậy theo niên hạn sử dụng, cấp phát trang phục dân quân tự vệ hàng năm, từng đối tượng được quy định cụ thể tại: Phần II phụ lục II Tiêu chuẩn trang phục dân quân tự vệ, kèm theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ.

Dienbientv.vn tiếp tục đăng tải ý kiến Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV trên các kỳ sau

 

 

BT/DIENBIENTV.VN

.