Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

"Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo các nghị quyết sát với tình hình thực tế của tỉnh"

Thứ Tư, 04/12/2019, 15:55 [GMT+7]
Điện Biên TV – “Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết có nội dung hết sức quan trọng. Vì vậy, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo các nghị quyết sát với tình hình thực tế của tỉnh, có tính khả thi cao và đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân”
 
Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Văn Sơn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ngày 4/12.
ồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp
Đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Trần Văn Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh, khóa XIV diễn ra trong thời điểm kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vừa tổ chức thành công tốt đẹp với việc thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hoạt động của HĐND tỉnh, trong năm 2019 tiếp tục có nhiều đổi mới. Hoạt động của HĐND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy trong triển khai chương trình hoạt động; đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, nhất là thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND. Tập trung công tác thẩm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đã phát hiện nhiều vấn đề cần quan tâm và có những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đó là: nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là nguồn lực hỗ trợ từ TW chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chuyển dịch cơ cấu chưa vững chắc; quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và một số huyện vi phạm vẫn còn xảy ra; tiến độ triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm chậm, tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao; tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng. Công tác nắm tình hình địa bàn, thông tin báo cáo, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao....

Và để thực hiện tôt nhiệm vụ của năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp này đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, làm rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tôi xin lưu ý thêm một số nội dung:

Thứ nhất, cần xác định quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã đề ra. Theo đó, cần tập trung tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; tăng cường siết chặt kỷ cương công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự độ thị, tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm…

Thứ hai, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung bàn bạc, thảo luận, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, đánh giá các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phân tích kỹ từng nguyên nhân. Đồng thời, cần đánh giá, nhận định, dự báo về những khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân tỉnh trong năm 2020 và các năm tiếp theo, nhất là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; nguồn thu ngân sách của tỉnh không đa dạng, chưa thực sự bền vững…; trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để chủ động ứng phó, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020.

Thứ ba, Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết có nội dung hết sức quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo các nghị quyết sát với tình hình thực tế của tỉnh, có tính khả thi cao và đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân. Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh phải sớm cụ thể hóa để tổ chức thực hiện. Trong đó hết sức chú ý đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương, bảo đảm các cơ chế, chính sách đã ban hành phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thứ tư, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp; tăng cường hoạt động giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, việc chấp hành pháp luật, thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước tại địa phương; đồng thời hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; các đại biểu HĐND thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri để kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo; thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong tỉnh.

Thứ năm, Đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bố trí cán bộ, công chức đúng vị trí việc làm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền trong việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020…

Ngày mai 5/12, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra phiên thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn, trang thông tin điện tử dienbientv.vn cập nhật liên tục sự kiện này...

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.