"Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, để có những ý kiến đóng góp sát, đúng chính sách phát triển kinh tế - xã hội"

Thứ Tư, 04/12/2019, 14:17 [GMT+7]
Điện Biên TV - Sáng nay, 4/12, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV đã chính thức khai mạc. Trang thông tin điện tử dienbientv.vn gửi tới cử tri và nhân dân tỉnh Điện Biên toàn văn Bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
N
Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục có những bước phát triển tích cực: Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 7,2% so với thực hiện năm 2018, đạt kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người ước đạt 29,7 triệu đồng/người/năm, tăng 4,98% so với thực hiện năm 2018; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán 3,13%; Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Thu hút đầu tư tiếp tục đạt được kết quả tích cực; cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét;  văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực; các vấn đề xã hội được chỉ đạo giải quyết có kết quả; đời sống của nhân dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng và phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo cao; Cải cách hành chính trong một số cơ quan, đơn vị chưa rõ nét, hiệu quả hoạt động chưa cao; tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy, tình trạng di cư tự do vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp... do đó đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp để khắc phục, tháo gỡ.

Thưa các vị đại biểu!

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020; năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp; năm được dự báo là kinh tế của cả nước nói chung, của tỉnh ta nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, tỉnh ta cần có quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi,  khắc phục khó khăn nhằm phát triển mạnh về kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất: Tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá  khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2019, đặc biệt là phân tích rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch của từng lĩnh vực; trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 theo hướng tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, hiệu quả nguồn lực đầu tư, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; quyết định dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và của tỉnh; khuyến khích khai thác hợp lý, đúng pháp luật các nguồn thu tại các ngành, các địa phương để tăng thu ngân sách, sử dụng hiệu quả kinh phí chi tiêu ngân sách. Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai: Xem xét các báo cáo hoạt động năm 2019 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị của MTTQ với HĐND, UBND, đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan nhà nước và thông qua thực tiễn giám sát, nắm bắt cơ sở, HĐND cần đánh giá những điểm mạnh, phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nêu trên. 

Thứ ba: Xem xét, thông qua 22 nghị quyết do HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình gồm: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên. Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ; Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020; dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020... và một số nghị quyết quan trọng khác nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương.

Thứ tư: Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND về "Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay"; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh với rất nhiều nội dung quan trọng; việc quyết định đúng đắn những nội dung tại kỳ họp này sẽ góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đồng thời sẽ góp phần tham gia ý kiến vào xây dựng những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành xác định trách nhiệm, nghiên cứu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

 
Với tinh thần đó, tôi tuyên bố Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
 
PV/DIENBIENTV.VN
 
.