Thông báo kết quả điểm kiểm tra thực hành của thí sinh dự tuyển viên chức năm 2023 tại vòng 2

Thứ Năm, 20/07/2023, 16:23 [GMT+7]

Điện Biên TV – Ngày 19/7/2023, Hội đồng tuyển dụng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên ra thông báo số 418/TB-HĐTD Thông báo kết quả điểm kiểm tra thực hành của thí sinh dự tuyển viên chức năm 2023 tại vòng 2, nội dung như sau:

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp kết quả điểm kiểm tra thực hành của thí sinh dự tuyển viên chức năm 2023 Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên tại vòng 2 tổ chức vào ngày 18/7/2023 của Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên Thông báo kết quả điểm kiểm tra thực hành của thí sinh dự tuyển viên chức năm 2023 tại vòng 2 đến các cá nhân như sau:

1

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

Vũ Văn Thượng
 

.