Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của tỉnh Điện Biên

Chủ Nhật, 02/01/2022, 15:17 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong năm 2022, tỉnh Điện Biên sẽ tập trung và tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Trọng tâm là triển khai tốt các chương trình, dự án có sức lan tỏa lớn, tạo bước phát triển đột phá về kinh tế, xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử, thúc đẩy phát triển du lịch; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 như sau:

 

Các chỉ tiêu về kinh tế

- Phấn đấu thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 10%.  Trong đó, cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,7%; dịch vụ chiếm 57%.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 phấn đấu đạt trên 2.300 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 17.270 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 18.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt trên 3.400 tỷ đồng.

- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 98 triệu USD. Phấn đấu đón trên 780 nghìn lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 10 nghìn lượt, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 1.350 tỷ đồng.

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản khoảng 6,14%; tổng sản lượng lương thực đạt trên 275.700 tấn; trồng mới trên 7.000 ha cây mắc ca; khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng trên 407.000ha.

- Tiếp tục có những chính sách để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Trong đó sẽ tập trung triển khai thực hiện các dự án phát triển hạ tầng đô thị, du lịch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương ngay đầu năm 2022. Triển khai rà soát các cơ chế chính sách và chuẩn bị tốt các chương trình, dự án làm cơ sở thu hút, kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp, tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh.

Các chỉ tiêu về xã hội, bảo vệ môi trường

- Phấn đấu có trên 92% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Có thêm 4 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới lên 49 xã.

- Đào tạo nghề cho trên 8.100 lao động; tạo việc làm mới cho 8.900 lao động.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 31% (theo Chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025).

- Đưa tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế lên trên 94%.

- Duy trì vững chắc kết quả xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Phấn đấu có 124/129 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 95/129 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

- Phấn đấu trên 85% dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Về đảm bảo quốc phòng - an ninh và quan hệ đối ngoại

Tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để xảy ra các tình huống bất ngờ; Chú trọng kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho đồng bào các dân tộc ở các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới. Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế; tăng cường hợp tác kinh tế đối ngoại theo hướng khả thi, cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm./.

 

 

Văn Phú - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.