11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ năm 2021

Thứ Hai, 18/01/2021, 06:30 [GMT+7]

Triển khai phục vụ tổ chức Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"... là những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ trong năm 2021.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Kế thừa những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, với niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” với 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Từ đó, Chính phủ đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1

Link: https://vtv.vn/chinh-tri/11-nhiem-vu-va-giai-phap-chu-yeu-cua-chinh-phu-nam-2021-20210117111204123.htm

 

 

Theo VTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.