Điện Biên: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 20/08/2019, 17:01 [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Quán triệt sâu sắc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
 
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc; Tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”một cách thiết thực và hiệu quả.
 
Các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, phê bình, chỉnh huấn những biểu hiện về nhận thức còn lệch lạc, học không đi đôi với làm, kém hiệu quả, bệnh hình thức; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
 
Tính đến tháng 3/2019, đã có 14/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 645/645 tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05CT/TW chuyên đề năm 2017, 2018, 2019 phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Đồng thời, bổ sung kế hoạch, hướng dẫn theo sự chỉ đạo của ngành trực thuộc Trung ương và gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, địa phương, đơn vị mình. Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, chủ động xây dựng và cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện có hiệu quả Chuyên để từng năm.
 
Ngoài tài liệu do Trung ương biên soạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo bộ phận giúp việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tài liệu chuyên để từng năm để triển khai phù hợp với điều kiện của tỉnh; đồng thời, biên tập một số tài liệu, tác phẩm của Bác thành những nội dung cụ thể đăng tải trên sổ tay sinh hoạt chi bộ cung cấp cho Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp dùng trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng và tuyên truyền, thực hiện ở cơ sở”.
 
100% các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc quán triệt, học tập chuyên đề gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý đảm bảo đúng nội dung, thời gian, chất lượng, trong đó tập trung thảo luận, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái gắn với công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 
Liên hệ sát với tình hình thực tiễn của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đánh giá việc xây dựng học tập và làm theo phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ để đảng viên nghiên cứu, học tập, rút ra những hạn chế cần khắc phục và sửa chữa.
 
Những chuyển biến tích cực
 
s
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày 20/8/2019 (điểm cầu tỉnh Điện Biên)

Các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ, có nhiều sáng tạo, đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều phong trào đã lan tỏa sâu rộng, được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, vận động triển khai các nội dung theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, gồm: nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; nâng cao đời sống, cơ sở vật chất văn hóa, xã hội, môi trường; củng cố hệ thống tổ chức chính trị và giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Đến nay, có 22 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân, diện mạo nông thôn của các xã đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Ưu tiên, lồng ghép các nguồn lực thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững 12). Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 48,14% năm 2015 ước xuống còn 37,45% năm 2018, giảm bình quân 3,56%/năm; riêng 5 huyện nghèo đã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 68,10% năm 2015 ước xuống còn 53,49% năm 2018 (giảm bình quân 4,58%/năm). Quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

Hàng năm, đào tạo nghề cho khoảng 7.936 lao động, cơ bản đạt mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; ước tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2018 là 52,1%, tăng 9,45 30 với năm 2015; tạo việc làm mới trên 9.057 lao động/năm, đạt mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ cho các đối tượng chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho các đối tượng yếu thế góp phần ổn định cuộc sống. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm thực hiện.

Tích cực, chủ động đầu tranh, phòng ngừa, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức, biểu hiện lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

s
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Trong 3 năm 2016 - 2018 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, UBKT các cấp đã tổ chức 185 cuộc kiểm tra đối với cấp ủy và tổ chức đảng; 115 cuộc giám sát/644 tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm và yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới; đồng thời động viên, khuyến khích các đơn vị tổ chức thực hiện tốt, tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập làm theo lới Bác.

Từ việc gắn kết các nhiệm vụ thi đua với việc học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, với nhiều nội dung, nhiều hình thức phong phú, thiết thực đã tạo ý thức sâu sắc trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể từ Tỉnh đến các địa phương trên địa bàn thực hiện tích cực việc học tập và làm theo Bác, đó chính là động lực tích cực để Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.