ĐIỆN BIÊN:

100% "Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản" sẽ nộp ngân sách nhà nước

Thứ Sáu, 16/08/2019, 15:09 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 5/8/2019, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về việc Sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1
Từ ngày 15 tháng 8 năm 2019, tiền thu “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ nộp ngân sách nhà nước 100%.

 

Quyết định sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” quy định tại khoản 20 mục I phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: Nộp ngân sách nhà nước 100%.

Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thu phí, lệ phí đảm bảo đúng đối tượng, mức thu và quản lý chặt chẽ việc sử dụng các loại phí, lệ phí theo đúng chế độ, chính sách quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.
 

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.