Điện Biên: Giai đoạn 2016 - 2020 phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân

Thứ Sáu, 03/08/2018, 14:37 [GMT+7]
Điện Biên TV - Giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ động xúc tiến, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm từ đó việc phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn ngày càng phát triển mạnh.
 
Việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg đã được các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc. 
 
s
 Đồng chí Trần Văn Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (thứ nhất trái sang) và đồng chí Mùa A Sơn -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 trái sang) trao đổi với các doanh nghiệp bên lề Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất diễn ra 5/1/2018 (ảnh kt)


Giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ động xúc tiến, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm từ đó việc phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn ngày càng phát triển mạnh.. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vể tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

Tỉnh Điện Biên đã xây dựng Chương trình hành động để cụ thể hoá và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính Phủ giao. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên, trong đó đã giao mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành tích cực, đẩy mạnh thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, chủ yếu tập trung các nội dung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tháo gỡ khó khăn, cải thiện và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Định kỳ (ít nhất hai lần/năm) tổ chức gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; thực hiện công khai, minh bạch phổ biến rộng rãi các quy chế, quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các công sở; rà soát hệ thống văn bản pháp luật đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung bãi bỏ hoặc kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp./.

 
 
 
 
Tử Long/dienbientv.vn
 
.