"Ủy ban Nhân dân cùng các ngành, các cấp của tỉnh Điện Biên đã hết sức quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc"

Thứ Hai, 01/07/2019, 14:29 [GMT+7]
Điện Biên TV - "Ủy ban Nhân dân cùng các ngành, các cấp của tỉnh Điện Biên đã hết sức quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" đây là ghi nhận của đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024) diễn ra sáng 1/7, Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên. 
 
s
Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024).

 

"Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024) đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận về những kết quả, thành tích mà mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua. 
 
Đồng chí nhấn mạnh Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng các ngành, các cấp của tỉnh Điện Biên đã hết sức quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của Tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
 
Cũng tại Đại hội đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh trong nhiệm kỳ tới: Chú trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, động viên nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh đúng hướng, xóa đói nghèo bền vững, nâng cao trình độ học vấn, dân trí cho đồng bào dân tộc..."
 
s
Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024) .

 

Nhiệm kỳ vừa qua, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được củng cố và tăng cường. Đại bộ phận các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân; qua đó, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân góp phần xóa đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức tăng trưởng bình quân gần 8% năm, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được cải thiện tích cức, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, các chương trình dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo các chương trình mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,68% năm, hộ khá, giàu tăng. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều đổi thay.

d
Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ (2019 - 2024) ra mắt.

 

Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, đã ra mắt 73 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ (2019 - 2024).

Đồng chí Lò Văn Mừng -  Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên 2014 - 2019 tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ (2019 - 2024)./.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.