Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Tư, 24/11/2021, 21:58 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

1
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Hội nghị nêu rõ: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững.

Nhìn lại những thành tựu, tồn tại qua 35 năm đổi mới đất nước, có thể nói, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao. Xây dựng môi trường văn hóa đạt được một số kết quả tích cực, các phong trào và cuộc vận động đạt được nhiều kết quả rõ nét.

Cùng với đó, việc xây dựng văn hóa trong chính trị được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa trong kinh tế bước đầu có chuyển biến về nhận thức và hành động, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa và phát huy cao độ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Sau 75 năm kế thừa những tinh hoa đã đúc rút được từ hai Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, 1948, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh; Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị quốc gia - dân tộc; Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Tiếp đó tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Đồng thời, nghe tham luận của lãnh đạo một số địa phương, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ về các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

 

 

Minh Trang - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.