Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 274/QĐ-TTg

Thứ Sáu, 07/02/2020, 16:26 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm quán triệt Nghị định 09/2019 NĐ-CP; quyết định số 28/2018 QĐ-TTG; quyết định số 247QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin, báo cáo Chính phủ.

1
Tại điểm cầu Điện biên, dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Quí - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Lãnh đạo các Sở; Ban; Ngành tỉnh.

Các đại biểu đã được quán triệt việc thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó tập trung vào chuẩn hoá chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Quán triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019.

Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP

Giới thiệu Đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-VPCP và hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ, ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Hướng dẫn chuẩn hoá chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.


                                                               

Phạm Hải - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN

.