"Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo"

Thứ Sáu, 22/06/2018, 17:19 [GMT+7]
Điện Biên TV -  "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018" đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh 6 tháng đầu năm ngày 22/6
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan khối Đảng tỉnh Điện Biên đã bám sát chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của các cơ quan Trung ương; chủ động phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch và quy chế làm việc, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các nhiệm vụ chủ yếu được cơ quan trong khối xác định và quan tâm tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Nổi bật trong đó là công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; kịp thời sơ kết, tổng kết kịp thời các văn bản của Trung ương; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tổ chức kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo quy định, Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy tỉnh có nội dung chưa kịp thời, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; chất lượng xây dựng và thẩm định, thẩm tra văn bản trình cấp ủy một số nội dung chưa cao, chưa đảm bảo về thời gian; Việc đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch chưa hiệu quả, thiếu các bài viết sắc bén, tính chiến đấu, tính thuyết phục chưa cao. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân hiệu quả thấp. Việc giám sát, theo dõi địa bàn chưa kịp thời, hiệu quả nên chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm; có cuộc kiểm tra còn chậm, kéo dài.

 
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí  Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan khối Đảng cần tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối Đảng và giữa các cơ quan khối Đảng với các Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương…

Đồng thời, thực hiện tốt công tác phân công cán bộ đảng viên bám nắm cơ sở tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018.

 
 
Tử Long
 
.