Bộ Nội vụ trả lời ý kiến cử tri tỉnh Điện Biên

Thứ Hai, 16/09/2019, 13:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri Lý A Gia, bản Chuyên Gia 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé về việc đề nghị có chính sách hỗ trợ sau khi nghỉ làm việc đối với Trưởng bản có thời gian công tác lâu năm 

1
Cử tri xã Nậm Kè huyện Mường Nhé kiến nghị với ĐBQH.

Sau khi Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển kiến nghị của cử tri. Đến ngày 30/8/2019, Bộ Nội vụ có Văn bản số 4193/BNV-CQĐP ngày 30/8/2019 trả lời kiến nghị trên. Bộ Nội vụ xin trả lời như sau:  

Ngày 24/4/2Ọ19, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sụng một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó đã quy định: “ Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trường tổ dân phổ; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phổ ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc cùa thôn, tổ dân phố từ đoàn phi, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu cỏ)”.

Đồng thời, ngày 21/12/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó khoản 3 điều 21 đã quy định thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thù tưởng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phưong, ngân sách trung ương không hỗ trợ.

Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến cùa Bộ Tài chinh, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”. Như vậy, kiến nghị mà cử tri tỉnh Điện Biên nêu trên thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân dân tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định, phù hợp với các quy định nêu trên của pháp luật hiện hành.

 

 

BT/DIENBIENTV.VN

.