Ngành Tuyên giáo Điện Biên hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023

Thứ Năm, 01/02/2024, 17:00 [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cả giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và khó khăn, thách thức; ngành Tuyên giáo Điện Biên đã sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, cố gắng, nỗ lực, chủ động tham mưu, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn thực hiện tốt các mặt công tác tuyên giáo, đóng góp tích cực vào kết quả chung của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Năm 2023, thực hiện phương châm, khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, toàn ngành đã tích cực, chủ động trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả nổi bật như: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh uỷ ban hành 1 Chỉ thị, 10 kế hoạch; 1 Chương trình phối hợp giữa Tỉnh uỷ Điện Biên với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giai đoạn 2023-2025; 17 báo cáo đánh giá sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

Tham mưu cấp uỷ tổ chức các hội nghị thông báo nhanh về kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Hội nghị lần thứ 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Xây dựng, biên soạn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới” gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của tỉnh. Chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; việc kiểm tra, giám sát được tăng cường đã phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng; những hạn chế, khó khăn để khắc phục.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên.

Tham mưu Tỉnh uỷ xây dựng Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chuẩn bị nội dung tổ chức khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024. Biên soạn lịch sử đảng bộ các địa phương: Lịch sử 60 năm Ngành Kiểm tra tỉnh Điện Biên (1963-2023); Lịch sử Đảng bộ huyện Mường Chà tập 2 (2005-2023); Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Điện Biên (2004-2020); Kỷ yếu Nậm Pồ - 10 năm xây dựng và phát triển (2013-2023)... Tiến hành biên soạn và hoàn thành bản thảo lần 1, tổ chức Hội thảo cuốn sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh biên soạn cuốn sách “Anh hùng, chiến sỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ”. Đây là những công trình tổng hợp, có tính hệ thống mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và có giá trị về mặt khoa học, thực tiễn, cung cấp thông tin tư liệu lịch sử chính xác về các sự kiện lịch sử của Đảng bộ tỉnh Điện Biên từ năm 1949 đến năm 2020; ghi danh các anh hùng, liệt sĩ, lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời là những công trình khoa học thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng với “xây”, toàn ngành cũng đã chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động, kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh như: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII; Kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XV; kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; việc triển khai thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; việc triển khai đầu tư xây dựng và di chuyển các cơ quan tỉnh vào Khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh; việc thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên... Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh, bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng, trận địa thông tin. Công tác khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí tiếp tục được đổi mới, kịp thời, quyết liệt hơn, bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả. Tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa Điện Biên tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Định hướng công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo đảm tính thống nhất trong đa dạng về bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên giáo có chiều hướng tập trung xử lý những vấn đề cụ thể, ngắn hạn, chưa giải quyết tốt những nhiệm vụ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là tình hình Nhân dân trước những sự kiện nhạy cảm có việc còn hạn chế. Công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kết luận trên lĩnh vực Khoa giáo ở một số địa phương chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; là năm tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nhiều vấn đề mới nảy sinh tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và công tác tuyên giáo. Điều đó đòi hỏi cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo cần bản lĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2024. Cụ thể:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn kiện của Đảng theo hướng: Kịp thời; mở rộng đối tượng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng tài liệu; chú trọng tuyên truyền trong Nhân dân.

Hai là, tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW. Tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững” trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, các điển hình tiên tiến. Tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Điện Biên, đợt 2, giai đoạn 2023-2025.

Ba là, triển khai thực hiện tốt công tác lý luận chính trị và Lịch sử Đảng. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ý nghĩa, vai trò của việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quy định số 137, ngày 1/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo.

Năm là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên để nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo trong giai đoạn mới. Xây dựng, hình thành, củng cố và phát triển những giá trị đạo đức tốt đẹp, thái độ, hành vi chuẩn mực, tiến bộ của mỗi tổ chức đảng và của đảng viên; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Sáu là, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương diễn ra trong năm 2024. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giao ban công tác báo chí; tích cực phối hợp theo dõi, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những phóng viên, cơ quan báo chí - xuất bản vi phạm tôn chỉ mục đích. Chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình, định hướng kịp thời hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Bảy là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên sẽ “Tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sáng tạo, chủ động, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị” năm 2024.

 

 

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
 

.