Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu hiện nay

Thứ Tư, 02/12/2020, 07:47 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với cấp chính quyền, giữ vững nguyên tắc và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, phát huy hiệu quả, hiệu lực của cấp chính quyền trong tổ chức điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

1
Kỳ vọng vào một Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công với nhiều quyết sách lớn, đúng đắn để đưa tỉnh Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã xác định cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp cả về lề lối làm việc và tác phong công tác. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là đối với hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề cao tính chủ động, chịu trách nhiệm, khắc phục việc buông lỏng lãnh đạo hoặc làm thay.

Đẩy mạnh phân cấp để cấp ủy các cấp phát huy quyền chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện quy chế làm việc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phát huy trí tuệ của tập thể, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong quá trình chuẩn bị nghị quyết của cấp ủy.

Công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng được quan tâm thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, dân chủ trong Đảng được mở rộng; các tổ chức cơ sở đảng luôn giữ vững, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

1
Đảng bộ tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như hoạt động của một số tổ chức trong hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác cán bộ có mặt còn hạn chế; việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu; việc quản lý cán bộ, đảng viên có nơi chưa chặt chẽ...

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu; việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc chưa nghiêm; chất lượng sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa cao.

Thời gia tới Đảng bộ tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với cấp chính quyền, giữ vững nguyên tắc và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, phát huy hiệu quả, hiệu lực của cấp chính quyền trong tổ chức điều hành; phát huy tính chủ động, vai trò của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phân công nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trong từng việc, từng nội dung cụ thể. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng việc thể chế hóa, xây dựng, ban hành nghị quyết, quy chế để tổ chức thực hiện của các cấp ủy; việc mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm mạnh hội họp, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng phục vụ.

Quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ; mỗi cấp uỷ thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng cán bộ theo đúng trách nhiệm, quyền hạn được phân cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm và tín nhiệm cao, có năng lực, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị.

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.