Phát huy truyền thống vẻ vang của công tác Tuyên Giáo trong tình hình mới

Thứ Bảy, 01/08/2020, 06:48 [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo Đảng (01/8/1930-01/8/2020), Đ/c Nguyễn Đức Vượng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có bài viết điểm lại những đóng góp của công tác Tuyên giáo đối với thành quả cách mạng của Đảng bộ tỉnh Điện Biên trong những năm qua.

1
Một góc thành phố Điện Biên Phủ

Từ khi Ban cán sự Đảng tỉnh Lai Châu (nay là Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Điện Biên) ra đời và đi vào hoạt động, công tác Tuyên huấn (Tuyên giáo) đã được Đảng bộ nhận thức đúng về vai trò quan trọng và tác động to lớn đến hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ trong các giai đoạn của sự nghiệp cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với các Ban xây dựng Đảng được hình thành và phát triển ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu cho cấp ủy, hướng dẫn và chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thực hiện nghị quyết của Ban cán sự Đảng tỉnh, tháng 3-1952, Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn được thành lập, đồng chí Nông Văn Lạc - Ủy viên Ban cán sự Đảng tỉnh được phân công làm Trưởng Liên ban, có 2 cán bộ. Đây là tổ chức tiền thân của Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện nay. Tuy lực lượng rất mỏng, nhưng cán bộ Tuyên huấn đã tích cực hướng dẫn các huyện và các chi bộ học tập các văn bản của Trung ương, phổ biến nghị quyết Hội nghị tuyên huấn Liên khu về đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống địch; tuyên truyền tới cán bộ đảng viên về ngày thành lập Đảng, khối liên minh Việt - Miên - Lào và Mặt trận dân tộc thống nhất, về chiến thắng của quân và dân ta; về bảo vệ hòa bình thế giới, chính sách tăng gia sản xuất tiết kiệm. Sau đó một thời gian, Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn được bổ sung thêm một cán bộ và giao thêm nhiệm vụ, thành Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn- Kiểm tra.

Sau khi nhận được Chỉ thị của Khu ủy 20 về việc chuẩn bị cho chiến dịch Tây Bắc, Ban cán sự Đảng Lai Châu đã cử cán bộ của Liên Ban Tổ chức - Tuyên huấn - Kiểm tra vào hai huyện Tuần Giáo, Quỳnh Nhai để truyền đạt nghị quyết của Trung ương Đảng về mở chiến dịch Tây Bắc và phổ biến chủ trương công tác chuẩn bị cho chiến dịch. Chiến dịch Tây Bắc thắng lợi, các cán bộ, đảng viên và bộ đội đã tích cực tuyên truyền, giải thích cho nhân dân "Tám điều mệnh lệnh của Chính phủ"; giải thích chính sách khoan hồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục số ngụy quân, ngụy quyền cũ... Năm 1954, quân ta tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng Lai Châu, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng hơn bao giờ hết. Điểm nổi bật của công tác tuyên truyền thời kỳ này là đã đi vào từng nhà, từng người; gắn tuyên truyền đường lối kháng chiến với cổ động hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể của kháng chiến từng thời kỳ, ở mọi lúc, mọi nơi; vì vậy đồng bào và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã đóng góp nhiều sức người, sức của vào chiến thắng chung của cả nước - làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Trong thời kỳ khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội (1955 - 1962), tuy không còn Ban Tuyên huấn của tỉnh, nhưng công tác Tuyên huấn của Khu ủy Khu tự trị Thái - Mèo và các cấp ủy từ châu đến cơ sở đã phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân ra sức phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa giáo dục, tiến hành tiễu phỉ trừ gian, bảo vệ vững chắc biên giới, giữ gìn trật tự trị an và an toàn xã hội.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước tình hình nhiệm vụ mới, tỉnh Lai Châu được tái lập; ngày 26/6/1963, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thành lập, có nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy trong lĩnh vực chính trị tư tưởng, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát thực tiễn sản xuất và chiến đấu, phục vụ chiến đấu để tuyên truyền, vận động quần chúng. Do đó, đã góp phần vào nhiệm vụ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đảm bảo yêu cầu chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam và chiến trường Lào. Đồng thời ra sức thi đua phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục, củng cố hậu phương vững mạnh, tiến tới đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, công tác tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho chủ nghĩa xã hội, chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tháng 2-1979, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, những khó khăn, thử thách đã tăng lên gấp bội, đặc biệt là sự sụp đổ của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, tình hình lại càng phức tạp. Niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động. Đường lối đổi mới của Đảng với những cơ chế chính sách đúng đắn, hợp lòng dân đã đưa đất nước vượt qua giai đoạn đầy khó khăn, thử thách. Công tác Tuyên giáo thời kỳ này đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh dựa vào nội lực là chính, từng bước khắc phục khó khăn, giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt chức năng là cơ quan tham mưu và giúp việc cho Tỉnh ủy về các lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương

Tại Đại hội lần thứ VI (1986), Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, đó là:

Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong nhân dân các dân tộc để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng bộ tỉnh, triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa cho các đơn vị tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa cho các đơn vị tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác Tuyên giáo từ Tỉnh đến cơ sở đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh. Công tác tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn.

Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị trong các trường cao đẳng, dạy nghề được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của thực tiễn.

Công tác tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động, có nhiều chuyển biến quan trọng. Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng phát triển về số lượng, lớn mạnh về chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đổi mới có hiệu quả, có chiều sâu, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo thời gian qua vẫn còn có những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong những năm tới, bối cảnh trong nước và quốc tế tiếp tục có những tác động sâu sắc cả về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức đan xen. Với Điện Biên, tình hình di cư tự do, hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xây dựng Đảng, tác động trực tiếp tới tình hình tư tưởng xã hội, tới một bộ phận không nhỏ nhân dân. Vì vậy, ngành Tuyên giáo cần nhận thức và xác định rõ vị trí, vai trò của ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp về đặc điểm, tình hình của thời kỳ mới, từ đó thấy rõ hơn trong nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo của Đảng và trách nhiệm tham gia công tác tư tưởng của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Hai là, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong xã hội, bảo đảm sự ổn định vững chắc trận địa tư tưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ba là, chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy ban hành các chủ trương lớn; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nhiệm vụ, giải pháp; bố trí lực lượng báo cáo viên có chất lượng đi đôi với kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trước mắt, thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bốn là, bám sát thực tiễn tình hình, tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng gắn với trách nhiệm cấp ủy và cả hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Tăng cường thông tin, cổ vũ các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến.

Năm là, đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo,dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em.

Sáu là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, lịch sử, truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời, đấu tranh chống những tư tưởng sai trái, những thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch để bảo vệ lý tưởng cách mạng, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

Bảy là, huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả mọi loại hình phương tiện, mọi lực lượng trong xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Tuyên giáo; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

 

Nguyễn Đức Vượng
UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

.