"Ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò tham mưu trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

Thứ Hai, 13/01/2020, 16:30 [GMT+7]
Điện Biên TV – Sau một năm nhìn lại Ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò tham mưu trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.
N
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019.

Năm 2019, điểm nổi bật rõ nét của công tác tuyên giáo là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, kiên trì tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương tham mưu các văn bản trên các lĩnh vực tuyên giáo trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy nổi bật là Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 27/2/2019 về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; các văn bản cụ thể hóa Nghị Quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 225 văn bản định hướng, hưỡng dẫn; biên soạn, biên tập Thông tin tổng hợp, Thông tin an ninh tử tưởng…phục vụ tuyên truyền, tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; thẩm định, góp ý 124 tài liệu, văn bản của các sở, ban, ngành hữu quan với chất lượng ngày càng nâng lên.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo đã biên soạn và phát hành 3000 cuốn sách tài liệu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng các tài liệu trên Bản tin Sinh hoạt chi bộ phát hành hàng tháng, bổ sung làm rõ thêm chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” phát cho các Đảng bộ cơ sở làm tài liệu học tập chuyên đề năm 2019.

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống chính trị, xã hội với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hệ thống tuyên giáo các cấp ngày càng chủ động hơn, có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đổi mới giải pháp để nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Ban đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố cập nhật thêm những nội dung mang tính thời sự, các quan điểm chỉ đạo, những vấn đề lý luận mới trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào giảng dạy.

Nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác bồi dưỡng chính trị hè tại các huyện, thị trong tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kịp thời biểu dương, phổ biến, nhân rộng những đơn vị, cá nhân điển hình làm tốt; nhắc nhở, uốn nắn các cơ quan đơn vị thực hiện chưa tốt. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; từng bước bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chính trị hè trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã và đang tham mưu cấp ủy thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch như: Phòng chính trị, Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh….

N
Việc tổ chức giao ban báo chí từng bước có những đổi mới sâu sắc về nội dung và hình thức, chú trọng tính tương tác, đối thoại. (Ảnh Hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2019).

Định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hưỡng dẫn tổ chức tuyên truyền bài bản, kịp thời, chính xác, không để xảy ra sai sót về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp phần định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.

Công tác biên soạn, phát hành các loại tài liệu tham khảo, tài liệu tuyên truyền, thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và tuyên truyền viên ở cở sở được chú trọng, kịp thời định hướng và cung cấp thông tin phục vụ công tác tư tưởng chính trị ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục được quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, câng cao chất lượng cung cấp và định hướng thông tin. Hội nghị báo cáo viên đã chú trọng nhiều hơn tới việc cung cấp thông tin thời sự về các hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, các sự kiện quan trọng quốc tế, trong nước, trong tỉnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Việc tổ chức giao ban báo chí từng bước có những đổi mới sâu sắc về nội dung và hình thức, chú trọng tính tương tác, đối thoại. Ngoài ra còn mời lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin về những vấn đề quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm để kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục sai sót.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020

Ngành Tuyên giáo tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020 đó là: Tích cực tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực Tuyên giáo; Chủ động tham gia, tích cực triển khai hoàn thành nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.

Đổi mới, nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; Chú trọng tính tư tưởng chính trị trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, đào tạo khoa học; Tăng cường công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế; Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.