ĐIỆN BIÊN:

Thống nhất nhiệm vụ Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Thứ Tư, 28/08/2019, 13:52 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 28/8, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

d
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn cho biết: Theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội Đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2020; Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để bảo đảm cho Đại hội đảng bộ các cấp thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần quán triệt một số quan điểm định hướng đó là: Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; Tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí cho rằng: Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ: Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp.

Việc xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Trong xây dựng văn kiện cần chú trọng đến việc đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, đặc biệt là một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm lớn của tỉnh; Đồng thời phải đưa thật cụ thể về chỉ tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào Kế hoạch làm việc của Tiểu ban Văn kiện; Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện; Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.