Tủa Chùa thực hiện Di chúc của Bác về xây dựng khối đoàn kết vững mạnh trong Đảng

Thứ Tư, 19/06/2019, 10:16 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ghi nhớ lời dặn của Bác về Đoàn kết trong Đảng và đoàn kết dân tộc, thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa đã phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng vững mạnh.

1
Một buổi sinh hoạt chi bộ thường niên của chi bộ cơ quan xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần bàn về đoàn kết thống nhất trong Đảng và thường nhấn mạnh, đoàn kết thống nhất trong Đảng có nghĩa là trong Đảng không có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”; Đoàn kết thống nhất là nguồn gốc của sức mạnh, là then chốt của thành công.

Trong Di chúc của mình, Người căn dặn: “Từ Trung ương đến chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.  Thực hiện Di chúc của Người, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Tủa Chùa luôn ra sức xây dựng, củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Ðảng bộ, tập trung sức mạnh lãnh đạo quần chúng Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xây dựng khối đoàn kết ở các chi, đảng bộ cơ sở

Một trong những buổi sinh hoạt chi bộ thường niên của chi bộ cơ quan xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa. Tại những buổi sinh hoạt như thế này, cùng với việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết mới của Đảng; Ban chỉ ủy chi bộ luôn đưa ra những nhiệm vụ mới, những vấn đề nóng, vấn đề gây bức xúc đang tồn tại trong dân để các đảng viên được tham gia thảo luận, góp ý, nhằm đi đến những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt như vậy, các đảng viên luôn thể hiện được tinh thần dân chủ, thẳng thắn; trong đó các vấn đề về đoàn kết nội bộ, cũng như vai trò nêu gương của người đảng viên đã được thực hiện nghiêm túc.

Ông Vàng A Cở, Bí thư Đảng ủy xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa cho biết: Thực hiện di chúc của Bác chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc luôn đoàn kết trong Đảng và Nhân dân, đoàn kết với nhau tuyên truyền cho Nhân dân biết, Nhân dân hiểu, Nhân dân tin tưởng ủng hộ và thực hiện về đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc rằng, để có thể đưa sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta đi tới thắng lợi hoàn toàn, “Đảng Cộng sản Việt Nam phải được tổ chức một cách dân chủ”.

Điều đó có nghĩa là, tất cả mọi công việc của Đảng đều được toàn thể các đảng viên, hoàn toàn bình quyền và không có ngoại lệ nào, tiến hành trực tiếp hoặc thông qua các đại biểu; đồng thời tất cả những người có trách nhiệm trong Đảng, tất cả các ban lãnh đạo của Đảng, tất cả các cơ quan của Đảng đều được bầu ra, đều có trách nhiệm phải báo cáo và có thể bị bãi miễn.

1
Đảng bộ huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo các chi, đảng bộ và các đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm với Đảng, thể hiện qua những hành động cụ thể và thiết thực.

 

Vì vậy, đoàn kết không chỉ được coi là một phẩm chất đạo đức quan trọng của người đảng viên mà còn thường xuyên thực hiện dân chủ trong Đảng để xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất. Do đó, việc xây dựng Đảng thành khối đoàn kết, thống nhất, không chỉ ở đảng bộ, ở đảng ủy hay chi ủy, mà phải xuất phát từ chính ở từng cán bộ, đảng viên.

Thấm nhuần lời căn dặn trong Di chúc và tư tưởng của Bác. Đảng bộ huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo các chi, đảng bộ và các đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm với Đảng, thể hiện qua những hành động cụ thể và thiết thực.
 
Thực hiện theo Di chúc của Người về đoàn kết trong Đảng, đến nay, hầu hết các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện Tủa Chùa luôn đảm bảo được sự đoàn kết, thống nhất. Tình trạng gây bè, kết cánh trong cán bộ, đảng viên đã không còn; tinh thần xây dựng trong Đảng được phát huy; các nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; vai trò của cấp ủy và người đứng đầu các chi, đảng bộ được phát huy rõ nét; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được duy trì đã góp phần củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
Phát huy đoàn kết trong Đảng là nền tảng để đạt được những mục tiêu quan trọng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tủa Chùa lần thứ 12 nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện kinh tế - xã hội của một huyện nghèo, song với tinh thần đoàn kết cao, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt phát triển kinh tế, xã hội, đảm quốc phòng, an ninh.

Kết thúc năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết đại hội qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì đạt mức trên 8%; Trong đó, sản lượng lương thực đạt 23.300 tấn; tổng đàn gia súc đạt trên 33.900 con; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 17 tỷ đồng; huyện có 15/45 trường học đạt chuẩn quốc gia; các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, y tế, dân số, giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện có hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

1
Các chi, Đảng bộ thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

 

Ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết: Kết thúc năm 2018, chúng tôi có 18/24 chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt Nghị quyết; Trong đó nổi bật là tổng sản lượng cây có hạt trên 23 nghìn tấn; huyện tập trung phát triển đàn gia súc gia cầm; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 17 tỉ đồng, đây chính là nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa.

Cùng những con số minh chứng cho bước phát triển về kinh tế - xã hội thời gian qua, Đảng bộ huyện Tủa Chùa còn đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đề cao công tác giáo dục chính trị- tư tưởng để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cấp uỷ và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Các chi, Đảng bộ thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; các đảng viên thường xuyên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính dân chủ, khách quan; chất lượng kết nạp đảng viên và đảng viên mới được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kết quả sinh hoạt chi bộ ở các chi, đảng bộ cơ sở đã dần đi vào nền nếp; ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của từng cấp uỷ viên, đảng viên được thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được coi trọng.
 
Những vấn đề cơ bản về đoàn kết trong Đảng luôn là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, là bài học kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay. Do đó, thời gian tới, tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.


                                                                     

 

Chung Dũng – Duy Hưng/DIENBIENTV.VN

.