Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Thứ Ba, 31/07/2018, 15:00 [GMT+7]
Điện Biên TV - Sáng 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.
 
s
Quang cảnh Hội nghị 

 

Tại hội nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ cấp phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị  - xã hội, trưởng, phó phòng và chuyên viên, cán bộ đảng viên các cơ quan (Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội), lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương… đã được quán triệt, tiếp thu Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết cho cán bộ, Đảng viên đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả./.

 
 
 
 
 
Tử Long
.