Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Chủ Nhật, 26/07/2020, 05:42 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua - khen thưởng; xây dựng các phong trào thi đua phong phú và có chất lượng.

1
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã  bám sát và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng vào tình hình thực tế tại đơn vị

Từ khi Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” được ban hành, phong trào thi đua yêu nước của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua - khen thưởng; xây dựng các phong trào thi đua phong phú và có chất lượng...

Là cơ quan có chức năng tham mưu và giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ tỉnh, Do vậy, phong trào thi đua ở  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có tính đặc thù, có việc cụ thể nhưng cũng rất nhiều những vấn đề mang tầm vĩ mô, mang tính lâu dài. Từ thực tiễn đó, nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tập thể lãnh đạo Ban, các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ của cơ quan,  xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác của cán bộ, nhân viên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã  bám sát và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng vào tình hình thực tế tại đơn vị; đã tập trung đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua phong phú; mở rộng dân chủ trong đánh giá, khen thưởng; do đó các phong trào thi đua trong cơ quan đã được duy trì, phát triển và đạt hiệu quả thiết thực.

Nhiều phong trào và hoạt động thi đua tiêu biểu đã tác động tích cực đến các lĩnh vực công tác,  như: phong trào công chức viên chức cơ quan  thi đua tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; tổ chức các phong trào thi đua theo đợt gắn với các sự kiện của cả nước, địa phương như: Chào mừng đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh ….

Đặc biệt, đã tổ chức các phong trào thi đua lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW như: “Cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường kỷ cương, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nắm chắc cơ sở; tham mưu kịp thời; quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"; “Cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện theo lời Bác Hồ dạy: Nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu; quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”;  Cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên đoàn kết, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" và phong trào "Cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện văn hóa công sở"...

Phong trào thi đua đã tạo nên động lực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Biểu hiện rất rõ thông qua chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo… Trên từng mặt công tác đều gắn phong trào thi đua với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể. Thông qua các hoạt động của đơn vị, phong trào thi đua đã có tác động trở lại động viên, cổ vũ mọi người phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là đơn vị tham gia tích cực trong các phong trào thi đua xây dựng đơn vị cơ sở có đời sống văn hóa tốt, công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ nhân dân, bạn bè, đồng nghiệp lúc khó khăn, hoạn nạn…Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện một số nhân tố mới, điển hình tiên tiến, được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh bình chọn, ghi nhận, tôn vinh  như: được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì, Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ thi đua và rất nhiều bằng khen, giấy khen….  Những phần thưởng cao quý đó đã góp phần vào thành tựu chung của cơ quan, đơn vị.

Có được kết quả đó, trước hết cấp ủy, lãnh đạo Ban luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, nâng cao trách nhiệm của  cấp ủy mọi cán bộ, công nhân viên trong cơ quan. Trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và việc phát huy sức mạnh tập thể ở các phòng là yếu tố quyết định. Theo đó, những năm qua, phong trào thi đua ở Cơ quan luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và có kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu phấn đấu, tiêu chí thực hiện. Bên cạnh đó, cấp ủy, hội đồng Thi đua, khen thưởng thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; tích cực bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng đơn vị và đúng thành tích.

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Ban vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: Một số nội dung thi đua chưa có chiều sâu, chưa thật sự đổi mới. Kinh phí bố trí cho công tác thi đua, khen thưởng mới chỉ đáp ứng nhiệm vụ khen thưởng, chưa đủ để tạo điều kiện tốt cho việc tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Để tiếp bước truyền thống thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ, đồng thời để triển khai tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy đã xác định, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung chủ yếu sau:

Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về sự cần thiết và tác dụng của công tác thi đua trong tình hình mới hiện nay, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động.

Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là: Nêu cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng  cơ quan; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan hữu quan. Phát huy có hiệu quả vai trò của các đoàn thể trong việc đưa công tác thi đua khen thưởng tới cán bộ nhân viên, làm cho phong trào thi đua phải thực sự là phong trào của mọi người. Nội dung, hình thức các phong trào thi đua phải sát hợp với tình hình thực tế của  đơn vị. Xây dựng hệ thống tiêu chí, thang điểm bình xét thi đua khen thưởng thật cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc đánh giá thi đua chính xác; đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển.

Tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề; phát động các phong trào có tính chất trọng tâm thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo Đảng (01/8/1930-01/8/2020). Chú trọng việc xây dựng mô hình và nhân rộng, phát hiện và tôn vinh kịp thời gương điển hình tiên tiến; quan tâm theo dõi, kiểm tra và định kỳ sơ kết, đánh giá, kịp thời có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

 

Lan Hương/ BTG Tỉnh ủy Điện Biên

.