Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 1)

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn thiện dự thảo báo cáo tờ trình.

Thứ Ba, 05/11/2019, 19:57 [GMT+7]
Điện Biên TV – Trong ngày làm việc đầu tiên phiên họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 1), các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh tập trung thảo luận cho ý kiến vào nhiều tờ trình.
s
Đồng chí Hà Quang Trung, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các báo cáo dự thảo tờ trình tại phiên họp.

Sở Tài chính trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Điện Biên; Tờ trình về việc ban hành Quyết định Quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, báo cáo dự thảo ngân sách địa phương năm 2018 cho thấy: Tổng thu NSNN trên địa bàn là 1 nghìn 243 tỷ 377 triệu đồng, đạt 123% dự toán Trung ương và 115% Nghị quyết HĐND tỉnh giao (dự toán Trung ương giao 1.009 tỷ đồng, dự toán HĐND tỉnh giao 1.078.094 triệu đồng); Tổng thu ngân sách địa phương là 11 nghìn 585 tỷ 482 triệu đồng, đạt 115% dự toán Trung ương giao và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 là: 11 nghìn 581 tỷ 228 triệu đồng, đạt 128% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Về Tờ trình ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Điện Biên với mục đích hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt nội dung được Chính phủ giao trong các văn bản quy phạm pháp luật về tài sản công, việc ban hành quy định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh là cần thiết và phù hợp với Quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

s
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Việc ban hành Quyết định Quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm hạn chế nhiều văn bản hướng dẫn chồng chéo, khó hiểu; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với các dự thảo báo cáo tờ trình do Sở Tài chính trình tại phiên họp, đa số đại biểu đồng tình với dự thảo báo cáo. Về các nội dung này, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn thiện dự thảo báo cáo tờ trình.

Cũng trong Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 1) UBND tỉnh lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh và đại biểu về việc ban hành Quyết định ban hành định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Điện Biên có 13 danh mục: Hệ thống điện; Hệ thống đường giao thông; Nhà xưởng, kho chuyên dụng; Nhà máy xay xát gạo, công suất ≥ 70.000 tấn sản phẩm/năm; Nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn, công suất dưới 40.000 m3/ngày đêm; Xây dựng tuyến ống cấp nước chính cho Khu dân cư có từ 10 hộ trở lên; Công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp; Công trình thu gom xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn; Xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; Dự án nuôi trồng thủy sản có quy mô tối thiểu 5 ha trở lên; Công trình xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước; Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.

Việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về định mức hỗ trợ đối với từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP là hết sức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định này và làm căn cứ tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước trong việc kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các vùng khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm cho nhân dân vùng dự án... Về nội dung này, đa số đại biểu thống nhất với việc ban hành Quyết định ban hành định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tư pháp tổng hợp rà soát lại các nội dung ý kiến văn bản để tham mưu trình UBND tỉnh ban hành. Trong yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, phạm vi, đối tượng điều chỉnh...

s
Đồng chí Bùi Minh Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo tờ trình phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Minh Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo tờ trình phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Theo kết quả tổng hợp, báo cáo của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, đến hết tháng 10/2019, trên địa bàn tỉnh có 49 bộ hồ sơ của các dự án đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Trong đó: Có 20 dự án với tổng diện tích 63,15 ha rừng cần chuyển đổi (rừng phòng hộ 31,88 ha; rừng sản xuất 22,94 ha;  rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp 8,33 ha).

Các dự án này đã được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên tại văn bản số 2763/UBND-KTN ngày 19/9/2019; tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp, các dự án này vẫn thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của HĐND tỉnh và 29 dự án thuộc các dự án trình mới với tổng diện tích 103,52 ha rừng cần chuyển đổi (trong đó, rừng phòng hộ 37,61 ha; rừng sản xuất 54,14 ha, rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp 11,77 ha).

Nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát lại 49 dự án đã trình tại phiên họp này, trong đó xác định rõ: Đâu là rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, rừng sản xuất có nguồn gốc đất tự nhiên; thống nhất các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ. Đối với các huyện rà soát lại các dự án liên quan đến đất rừng để thống nhất trình HĐND tỉnh theo qui định...

Ngày mai Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 1) bước vào ngày làm việc thứ 2, trang thông tin điện tử dienbientv.vn tiếp tục cập nhật…..

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
 
.