.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 khóa XIII :

"Tập trung thảo luận, phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm tham gia góp ý vào dự thảo, báo cáo quan trọng"

Thứ Hai, 03/12/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 khóa XIII ngày 3/12, đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đại biểu cần "Tập trung thảo luận, phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm tham gia góp ý vào dự thảo các báo cáo, trong đó tập trung phân tích sâu những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề xuất, bàn và thống nhất những giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra".
 
s
Đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 14.

 

Theo đó Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 khóa XIII sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019 - 2021; báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của Tỉnh ủy; báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tỉnh ủy; Thông qua Tờ trình về việc điểu chỉnh cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh kinh tế chung của nước ta còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Song với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 đạt 10.482 tỷ 240 triệu đồng, tăng 7,15% so với thực hiện năm 2017; tốc độ tăng GRDP bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 8,30%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định; các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thu đạt kết quả bước đầu. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, nhất là vốn đầu tư từ doanh nghiệp và người dân. Các mặt văn hóa xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có chuyển biến tích cực. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Đến nay, có 17/18 nhóm chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá.

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu đã chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2021 khá cao nhưng chưa bền vững; phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi còn chậm; quy mô ngành công nghiệp nhỏ, mức đóng góp vào nền kinh tế còn thấp; khai thác, phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng thấp, nguồn thu không ổn định; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư còn chậm; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn để kéo dài làm giảm hiệu quả đầu tư; văn hóa xã hội có mặt còn hạn chế; giảm nghèo chưa thực sự bền vững…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng và chậm so với yêu cầu; việc sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát có việc chất lượng, hiệu quả chưa cao. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa có bước đột phá, sáng tạo nhất là việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề, thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền, nắm tình hình chính trị nội bộ, tư tưởng cán bộ, đảng viên có việc chưa thường xuyên, chưa sâu sát nên hiệu quả chưa cao; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng có nơi chưa phát huy được vai trò; năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập.

Cũng tại hội nghị các đại biểu tập chung thảo luận, thống nhất việc điều chỉnh cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực và chuẩn bị cho việc kiện toàn cấp ủy, phục vụ công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ tới....../.

 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.