ĐIỆN BIÊN:

Tiếp tục đổi mới công tác Giáo dục và Đào tạo nhằm đạt được kết quả toàn diện

Thứ Sáu, 30/08/2019, 08:25 [GMT+7]

Điện Biên TV - Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên phấn đấu, quyết tâm đổi mới tạo nhiều khởi sắc, nhằm đạt được kết quả toàn diện.

Năm học 2018-2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự ủng hộ, phối hợp của nhân dân cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo, sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều khởi sắc, đạt được kết quả toàn diện.

1
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên phấn đấu, quyết tâm đổi mới tạo nhiều khởi sắc, nhằm đạt được kết quả toàn diện

Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức; ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường còn thấp, một bộ phận học sinh đi học không chuyên cần, bỏ học; đội ngũ giáo viên còn thiếu so với định mức, nhất là cấp học mầm non; chất lượng giáo dục phổ thông vùng cao, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiếu số còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu phát triển về quy mô và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên có Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên gửi thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020.

Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, từng bước sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục theo Đề án tổng thế về rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016-2020. Xây dựng phương án rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2025. Rà soát, sắp xếp điều chỉnh quy mô lớp học, tăng số học sinh/lớp ở tất cả các cấp học đảm bảo không vượt mức tối đa theo quy định 

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, kiên quyết xử lý nghiêm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phải bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định, bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên”. Chủ động tuyển dụng bổ sung giáo viên (đặc biệt là giáo viên cấp học mầm non) trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao.

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, nhất là giáo viên lóp 1; bồi dưỡng nâng cao năng lực triến khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức xét thăng hạng giáo viên theo quy định. Đánh giá giáo viên bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên.

Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đây mạnh định hướng nghề nghiêp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc

Tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ ăn bán trú; quản lý chặt chẽ chấy lượng bữa ăn của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2025, chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với văn hóa, điều kiện địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Tăng số nhóm lớp và số trẻ mầm non ngoài công lập.

Thực hiện Kế hoạch tổng thể thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và phù hợp điều kiện thực tế. Hoàn thành các điêu kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức biên soạn, thẩm định, đề nghị phê duỵệt nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp với kế hoạch giáo dục và điều kiện thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thong trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2025. Triển khai hiệu quả các giải pháp của Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh ngay từ cấp học phổ thông.

Tăng cường đổi mới quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động dạy và học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; hướng dẫn việc triên khai Kêt luận số 49-KL/TW ngàỵ 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh việc học tập của người lớn.

Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, tham quan, dã ngoại; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Đội trong trường học. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, công tác y tế trường học; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XX.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đầu tư công; Kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Đề án dạy tiếng Mông, tiếng Thái cho học sinh tiểu học và THCS tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Tiếp tục triển khai chương trình tiếng Anh hệ 10 năm ở các trường Tiểu học, THCS và THPT theo Kế hoạch triển khai dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 tỉnh Điện Biên. Khuyến khích triến khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lóp 1, lóp 2 ở các địa phương có đủ điều kiện thực hiện và gia đình, người học có nhu cầu.

Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên. Tăng cường đầu tư các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, ưu tiên bổ sung các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Mở rộng hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ nhằm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học, tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh tại các trường phổ thông và các trung tâm ngoại ngữ.

1
Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo; hệ thống mạng trực tuyến ứng dụng trong tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, dạy học trực tuyến; tổ chức diễn đàn trên mạng về kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học ở trường phổ thông.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo. Tiếp tục xây dựng và khai thác hiệu quả kho tư liệu, bài giảng điện tử, bài trình chiếu trên internet.

Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Quyết định số 103/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đao tạo. Rà soát, hướng dẫn thực hiện, giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Chuẩn bị cơ sở vật chất, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ưu tiên các điều kiện phục vụ đổi mới Chương trình và thay sách giáo khoa lóp 1 vào năm học 2020-2021.

Tích cực, chủ động tham mưu với các cấp, các ngành ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng yêu cẩu tăng số học sinh/lớp, tăng số lớp/trường, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phô thông. Chú trọng đâu tư nhà vệ sinh, công trình nước sạch trong trường học.

Rà soát các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị của các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia bảo đảm đúng quy định. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị đoi với cac tiêu chí trường chuẩn quốc gia đã quá hạn, bị xuống cấp. Bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chât, thiết bị dạy học hiện có; tăng cường quản lý tài sản công, xây dựng và tôn tạo cảnh quan môi trường trong trường học.
 
Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển giáo dục với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người học và xã hội về cách lựa chọn ngành nghề, phù họp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra.

Bên cạnh đó các nhà trường cần thực hiện các nhóm giải pháp cơ bản như: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo...
 

 

BT/DIENBIENTV.VN

.