.
Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV :

30/35 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 đạt và vượt mục tiêu đề ra

Thứ Năm, 07/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đây là kết quả mà tỉnh đạt được nêu trong Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; được trình bày tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV, trong phiên làm việc sáng ngày 07/12.

Bước vào nội dung đầu tiên của kỳ họp, các đại biểu đã nghe Đ/c Mùa A Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 ước đạt 6,81% (đạt vượt mức chỉ tiêu đề ra); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định; có 30/35 chỉ tiêu đạt chủ yếu đã đạt mục tiêu đề ra, còn 5/35 chỉ tiêu không đạt. Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đạt được kết quả ban đầu, từng bước hình thành mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, một số ngành có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

1
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2018


Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ước đạt 23,62 triệu đồng/người/năm, tăng 7,54% so với thực hiện năm 2016. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, nhất là vốn đầu tư từ doanh nghiệp và người dân. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán; môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư tiếp tục được cải thiện, hình thức thu hút đầu tư được đa dạng hóa (đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư theo hình thức BT, BOO...). Tiến độ triển khai thực hiện các chương trình dự án trọng điểm có nhiều chuyển biến; cải cách hành chính tiếp tục có kết quả rõ nét. Các mặt văn hóa hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được bảo vệ, giữ vững.

Báo cáo cũng đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế về một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, một số mặt văn hóa - xã hội còn chuyển biến chậm, kết quả giảm nghèo chưa bền vững; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, quốc phòng - an ninh còn tiềm ẩn nhân tố bất ổn... Đây là những vấn đề cần có giải pháp căn bản, quyết liệt hơn để khắc phục trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2018, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sẽ tập trung vào nâng cao tốc độ, từng bước ổn định chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo chuyển biến rõ nét, cơ cấu lại nền kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp. Tăng cường huy động, sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả nguồn lực đầu tư, nhất là các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhất là cải cải thủ tục hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Một số chỉ tiêu cụ thể cũng được để ra:  Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6,85%; Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 258.212 tấn; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ phấn đấu đạt 44 triệu USD tăng 12,82% so với ước thực hiện năm 2017; Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn 23 triệu USD...

1
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo thu, chi ngân sách địa phương năm 2017


Cũng trong phiên họp sáng nay, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra báo cáo, tờ trình của các Ban HĐND tỉnh liên quan đến các vấn đề quan trọng khác như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình dự thảo ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan đơn vị trên địa bàn; Tờ trình dự thảo kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018; Tờ trình về việc ban hành quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tiêu chí phân loại các xã đặc biệt khó khăn và chỉ tiêu phân bổ thuộc chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều ngày 07/12 với những nội dung quan trọng khác./.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.