.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng

Thứ Tư, 29/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng ngày 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng. Tham dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Trần Văn Sơn – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện thị, thành ủy.

 

Hội nghị tập trung quán triệt 4 Nghị quyết: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản ý, nâng cao chất ượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nội dung Nghị quyết tập trung vào đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thưởng thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn. Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030: thực hiện có hiệu quả theo lộ trình, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng ương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phấn đấu 10% đơn vị từ chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với mục tiêu nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, phấn đấu đến năm 2030 tuổi thọ trung bình tăng khoảng 75 tuổi, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi, đối với nam đạt 168,5cm, nữ 157,5cm. Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sỹ, 3 dược sỹ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

Đối với công tác dân số trong tình hình mới, đến năm 2030 duy trì mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con, quy mô dân số 104 triệu người. Giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Hội nghị này là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết Trung ương 6 vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 – 30/11.

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.