.
Điện Biên Tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) :

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình mới

Thứ Sáu, 10/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV – Ngày 10/11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sau 20 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII, đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực về chất lượng, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Tính đến 31/12/2016, toàn tỉnh có 27.673 cán bộ, công chức, viên chức. Tỷ lệ người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên là hơn 13.300 người, số cán bộ là đảng viên hơn 12.800 người. 

1
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII

 

Nhưng năm qua, việc nâng cao vai trò, năng lực của người đứng đầu được thực hiện có hiệu quả; công tác đào tạo cán bộ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ có cơ hội phát huy trình độ, năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại , hạn chế như: Chất lượng cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; năng lực phẩm chất của một bộ phận cán bộ còn yếu; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ chuyên trách ở cấp xã còn thấp. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp ở một số địa phương, đơn vị còn chưa đảm bảo yêu cầu,  công tác tuyển chọn và  tạo nguồn cán bộ còn thiếu...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, để đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ theo sự chỉ đạo của Trung ương

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về cán bộ và công tác cán bộ; đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị...

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.