Đoàn giám sát Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc tại huyện Mường Ảng và Mường Chà

Thứ Ba, 12/12/2023, 19:17 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện chương trình giám sát, đánh giá việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2023 tại tỉnh Điện Biên, ngày 12/12, đoàn giám sát của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Mường Ảng và huyện Mường Chà.

S
Đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi làm việc với huyện Mường Ảng.

Năm 2023, tổng nguồn vốn bố trí, huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mường Ảng là trên 115 tỷ đồng. Kinh phí giải ngân đến 30/11/2023 là trên 62 tỷ đồng, đạt 54,1% kế hoạch vốn giao. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình, huyện Mường Ảng thực hiện tiếp chi 11 công trình, đầu tư mới 4 công trình và duy tu, bảo dưỡng 20 công trình. Trên 80% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của huyện giảm 8,32% so với năm 2022. Các dự án, tiểu dự án, hoạt động của chương trình được triển khai đồng bộ.

Đối với huyện Mường Chà, giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn bố trí, huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là trên 165 tỷ đồng. Tổng số vốn giải ngân đến 30/11/2023 là trên 58 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp và nguồn đối ứng của huyện, Mường Chà thực hiện 11 tiểu dự án thuộc 7 dự án của chương trình. Chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt mục tiêu tỉnh giao. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được nâng cao năng lực. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của huyện giai đoạn 2021-2025 giảm bình quân hơn 5,5%/năm, đạt mục tiêu giai đoạn các cấp giao.

D
Lãnh đạo huyện Mường Chà báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, các huyện cũng đã đề xuất, kiến nghị với Bộ một số nội dung như: Huyện Mường Ảng đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu xem xét, đề xuất cho phép điều chỉnh nguồn kinh phí giữa các dự án và tiểu dự án cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; huyện Mường Chà đề nghị cấp có thẩm quyền giao vốn trung hạn và hàng năm kịp thời ngay từ đầu giai đoạn và đầu năm; giao nhiệm vụ chủ trì, tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động theo đúng chức năng, thẩm quyền và chuyên môn của từng ngành, lĩnh vực...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị 2 huyện Mường Ảng, Mường Chà tiếp tục triển khai đầu tư các công trình giảm nghèo phải trọng tâm, trọng điểm; thực hiện rà soát tất cả nội dung các chương trình, tập trung vào giải quyết từng dự án, chương trình cụ thể; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo đúng tiến độ; quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm; xây dựng các mô hình, điển hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương…

Trước đó, đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế một số công trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án đa dạng hoá sinh kế, mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mường Ảng và huyện Mường Chà.

 

 

Duy Hải/DIENBIENTV.VN
 

.