Điện Biên

Đến hết năm 2020 phấn đấu giảm gần 3000 biên chế

Thứ Năm, 24/09/2020, 15:32 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tỉnh ủy Điện Biên xác định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật Nhà nước, đảm bảo tính thống nhất lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong sắp xếp bộ máy; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm mục tiêu hàng đầu để sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

1
Tỉnh Điện Biên tiếp tục rà soát, kiện toàn các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập

Hiện các cấp, các ngành, đang nỗ lực để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Theo đó, tổ chức bộ máy cơ quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh đã giảm 20 đầu mối cấp phòng; các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp giảm 87 đầu mối…

Về cán bộ quản lý, toàn tỉnh giảm được 6 lãnh đạo cấp sở, ngành, 279 cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương, dự kiến đến hết năm 2020 tỉnh Điện Biên sẽ tinh giản biên chế được 2.980 người.

Để sớm hoàn thành mục tiêu này, Tỉnh tập trung vào một số giải pháp, như tiếp tục rà soát, kiện toàn các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh gọn về đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, giảm các tổ chức trung gian.

Giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả chuyển cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài Nhà nước thực hiện; rà soát, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết tinh giản những nơi thừa, dôi dư biên chế, dôi dư cơ cấu, những cá nhân có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức yếu kém./.
 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.