.

Điện Biên sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 18/5

Thứ Ba, 15/05/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai các hoạt động ở địa phương để tuyên truyền, cổ vũ và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
 
Ý nghĩa Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 18/5
 
Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).
 
s
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) (ảnh khai thác).

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam
 
Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển.
 
Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.
 
Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm Khoa học và công nghệ Việt Nam.
 
Điện Biên nhiều hoạt động hướng tới Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam
 
Nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động ở địa phương để tuyên truyền, cổ vũ và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các hoạt động hưởng ứng ở địa phương tập trung vào một số nội dung như: Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ tới các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 
 
s
Điện Biên sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 18/5

Tuyên truyền, giới thiệu kết quả triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có kết quả tốt, có khả năng áp dụng và nhân rộng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; chủ trì, phối hợp với Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đoàn Thanh niên tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 2 năm 2018; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; phát động phog trào năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp; khen thưởng và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nhân ngày KH&CN Việt Nam.

Tham gia triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ giới thiệu hình ảnh về  hoạt động khoa học và công nghệ và các kết quả khoa học và công nghệ điển hình tại Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng trung du và miền núi phía bắc lần thứ XVII.

 
 
 
 
Tử Long
.
.
.
.
.