7264
Xã hội
Xã hội
/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/
xa-hoi
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Xác định công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
.
.
.
.
.