.

Bảo hiểm xã hội: Còn nhiều hạn chế, bất cập

Chủ Nhật, 13/05/2018, [GMT+7]

Việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập - Đây là nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc HNTƯ 7.
 

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã ra nghị quyết về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư đã nêu rõ các hạn chế, bất cập mà việc ban hành, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cần khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể, việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng; độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm; số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh. Thiết kế chính sách bảo hiểm hưu trí, trong đó có vấn đề về tuổi nghỉ hưu còn nhiều điểm chưa phù hợp, còn nặng về nguyên tắc "đóng - hưởng" mà chưa chú ý thỏa đáng đến nguyên tắc "chia sẻ". Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, còn nặng về các giải pháp giải quyết hậu quả thất nghiệp mà chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều điểm chưa phù hợp.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế. Tính tuân thủ pháp luật chưa cao; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục. Nhận thức của một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động về vai trò, tác dụng của bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ và toàn diện; công tác thông tin, tuyên truyền chưa có những đổi mới mạnh mẽ để mang lại hiệu quả tốt hơn về phát triển đối tượng, tạo niềm tin vững chắc để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: hệ thống chính sách bảo đảm an sinh xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện tính nhân văn và bản chất tốt đẹp của chế độ. Trong đó, bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính.

Về hướng cải cách đã được Trung ương thống nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập việc thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp, phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc "đóng - hưởng", "công bằng", "bình đẳng", "chia sẻ" và "bền vững". Củng cố niềm tin, sự hấp dẫn và hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội. Đảm bảo cân đối tài chính Quỹ bảo hiểm xã hội về dài hạn, đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và bền vững./.

 

 

Theo VTV

.
.
.
.
.