Điện Biên:

Các cấp ủy chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ Bảy, 23/11/2019, 06:51 [GMT+7]
Điện Biên TV – “Nhiều cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Các cấp ủy chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động” đó là một trong những kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 – 2020.
N
Tại Điện Biên sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giảm 87 thôn, bản chưa có đảng viên (từ 95 xuống còn 8), tỷ lệ giảm đạt 91,57%, bình quân mỗi năm giảm 30,52%, vượt mục tiêu Nghị quyết (mỗi năm giảm 15-20%).

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới; dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy. 

Nhiều cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Các cấp ủy chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. 

Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, quy chế làm việc của cấp ủy; làm tốt việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên. Công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng, nhất là đối tượng đoàn viên thanh niên, người dân tộc thiểu số..., lực lượng dự bị động viên, dân quân, cán bộ thôn, bản tích cực, hăng hái, nhiệt tình trong các phong trào thi đua ở cơ sở, có chí hướng phấn đấu trở thành đảng viên.

Đội ngũ cấp ủy viên từng bước được nâng cao về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thường xuyên học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực lãnh đạo, quản lý; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vai trò nòng cốt và hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở từng đơn vị cơ sở.

Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh.
Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghi Quyết 

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU đã giảm 87 thôn, bản chưa có đảng viên (từ 95 xuống còn 8), tỷ lệ giảm đạt 91,57%, bình quân mỗi năm giảm 30,52%, vượt mục tiêu Nghị quyết (mỗi năm giảm 15-20%); Giảm 193 thôn, bản chưa có chi bộ (từ 328 xuống còn 135), tỷ lệ giảm đạt 58,84 %, bình quân mỗi năm giảm 19,61%, đạt mục tiêu Nghị quyết (tôi năm giảm 15-20%).

Giảm 33 trường học chưa có chi bộ (đến nay 100% trường học có chi bộ), bình quân mỗi năm giảm 33,3%, vượt mục tiêu Nghị quyết (mỗi năm giảm từ 20% trở lên); Giảm 67 trạm y tế chưa có chi bộ (từ 88 xuống còn 21), tỷ lệ giảm 76,13%, bình quân mỗi năm giảm 25,37%, vượt mục tiêu Nghị quyết (mỗi năm giảm từ 20% trở lên)….

Đảng viên đang sinh hoạt được phân công nhiệm vụ đạt 100%; số đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt), đạt 100%. Có 97% đảng viên và 87% quần chúng ở cơ sở tham gia học tập, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết (100% đối với đảng viên, 90% trở lên đối với quần chúng); Số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn xếp loại hằng năm đạt khá trở lên 94,54%, vượt mục tiêu Nghị quyết (90% trở lên).

Số chi ủy viên, bí thư chi bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, cập nhật thông tin, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở cơ sở, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt 100%. Số bí thư chi bộ thôn, bản có trình độ trung học phổ thông trở lên đạt 54,9 %, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết (60%-70%).

Tỷ lệ bình quân số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 47,64%; tổ chức cơ sở đảng yếu kém 1,51%. Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh đạt 42,46%, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết (45-50%); chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xếp loại yếu kém 0,23%.

Tiếp tục quán triệt  và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị Quyết 

Ông Lò Văn Muôn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Để tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết này đồng chí đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục duy trì và làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở những bản còn ít đảng viên, có nguy cơ tái “trắng” đảng viên; bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 21/1/2018 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ; 

Thực hiện nghiêm Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban đảng của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên về mọi mặt, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ; đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố ở những nơi có điều kiện.

Như vậy, sau khi có Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016- 2020" các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên.

Qua phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các cấp uỷ, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ra soát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức đảng và đảng viên ở từng địa bàn, cơ sở, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện địa bàn, cơ sở, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.