Chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 24/01/2019, 14:14 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 24/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

c
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn kết luận hội nghị

 

Năm 2018, cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 141 tổ chức đảng và 231 đảng viên, có 79 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Nội dung kiểm tra gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay"

Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và việc thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước trong quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025... Qua kiểm tra kết luận có 40 tổ chức đảng và 40 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra.

Trong năm, cấp ủy các cấp giám sát đối với 44 tổ chức đảng và 113 đảng viên, có 21 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Nội dung giám sát chủ yếu: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và những điều đảng viên không được làm.

Qua giám sát có 44/44 tổ chức đảng, 113/113 đảng viên được giám sát cơ bản thực hiện tốt các nội dung được giám sát; không phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả chương trình trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu:

Tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng

Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và kê khai tài sản thu nhập; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo đúng thẩm quyền, đảm bảo thời gian quy định; tiếp tục củng cố, kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm về số lượng và chất lượng...

Hội nghị cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị.

 

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.