.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Thứ Hai, 05/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thời gian qua, đội ngũ những người làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.
 
Là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thương trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh.

Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm thực hiện. Do vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực thực thi công vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, chất lượng tham mưu, đề xuất ngày một hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

1
Nhiều cán bộ trong Ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, được suy tôn danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp trung ương, được tặng Bằng khen các loại.

 

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Tham mưu thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (kết quả từ năm 2015 đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã tinh giản biên chế 594 người); ban hành kế hoạch và quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW đối với Ban Thường vụ huyện ủy Mường Chà, Tủa Chùa, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Sở Y tế…

Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sâu  về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với 10 Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy và 14 tập thể lãnh đạo các Sở, Ngành Tỉnh…Nhất là phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”; kết quả trong năm 2017, toàn tỉnh kết nạp 2.390 đảng viên (đạt 19,5% KH năm) xóa được 37 bản “trắng” đảng viên, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Với tinh thấn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý và từng tháng; ban hành Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn. Yêu cầu từng cán bộ, chuyên viên phải nắm chắc các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, chú trọng khâu thực hiện mục tiêu về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng ở cơ sở, nhất là những thôn bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên. Nhiều cán bộ trong Ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, chủ động, trung thực, thẳng thắn, có bản lĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; do vậy công tác tham mưu, đề xuất của cán bộ, công chức cơ quan được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, được suy tôn danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp trung ương, được tặng Bằng khen các loại.

Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Kết quả bình xét thi đua năm 2017, đã có 28/30 cán bộ, công chức đạt lao động tiên tiến, chiếm tỷ lệ 93,33%; 4 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 8 đ/c được Lãnh đạo Ban tặng Giấy khen; 4/4 phòng trực thuộc Ban đạt tập thể Lao động tiên tiến đề nghị UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Tập thể Ban và 5 cá nhân, 1 tập thể phòng Tổ chức bộ máy & cán bộ; 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh; Chi bộ đề nghị công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Thời gian tới, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tham mưu về công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, đặc biệt là NQ TW 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tueeps tục tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”.

Tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổng hợp kết quả đánh giá, nhận xét đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh quản lý. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 15, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 – NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Thực hiện tốt các quy định, phát huy dân chủ trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ làm cơ sở cho việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Quản lý toàn diện và chặt chẽ đội ngũ cán bộ, thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ thực sự trong Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững sự ổn định chính trị; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp trong tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bằng việc chú trọng đổi mới, tham mưu có hiệu quả trong các khâu công tác tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã góp phần không nhỏ trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới./.

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.