.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cần chú trọng việc cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác

Thứ Ba, 06/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thời gian qua, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Điện Biên, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác đăng ký kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác, trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Điện Biên có 14 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, có 650 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), có 2.860 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 36.894 đảng viên. Việc xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW) là hết sức có ý nghĩa và quan trọng, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá nhân, trong việc tự giác xây dựng và thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI.

1
Đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy (người đứng) phát biểu chỉ đạo kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đăng ký cá nhân học và làm theo Bác tại Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ (Ảnh Khánh Toàn).

 

Nhiều cá nhân thực hiện tốt, có hiệu quả việc đăng ký học tập và làm theo Bác, qua đó đã tạo sự lan tỏa, tác động tích cực, thúc đẩy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đến nay, 14/14 các đảng bộ trực thuộc tỉnh, trong đó có 586/650 TCCSĐ với 2.586/2.860 Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở, đã hoàn thành kế hoạch triển khai học tập thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo đúng kế hoạch 30-KH/TU của Tỉnh ủy đề ra. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác theo Chuyên đề 2018, đến nay đã có 25.186/36.894 đảng viên cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cho biết: Có thể thấy, đây là tín hiệu tích cực, bước đầu thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Để có được kết quả này, là do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, xây dựng các văn bản hướng dẫn, tài liệu một cách kịp thời giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nâng cao nhận thức và để hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký học và làm theo Bác.

Việc xây dựng kế hoạch cá nhân, đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, còn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Với tinh thần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch cá nhân đã lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi cao.

Từ đó, việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ cá nhân được giao. Điển hình là các Đảng bộ: Công an tỉnh, huyện Điện Biên, Thành phố Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Dân chính đảng...

1
Đảng bộ xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo triển khai chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký cá nhân học và làm theo Bác phải sát với thực tế của địa phương (Ảnh Khánh Toàn)

 

Tuy nhiên, sau gần 02 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên vẫn còn bộc lộ những hạn chế, lúng túng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cá nhân, kết quả thực hiện chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch cá nhân, đăng ký thì nhiều, nhưng kết quả học làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao.

Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều nơi vẫn còn hình thức. Vẫn còn tình trạng triển khai việc đăng ký còn mang tính hình thức, sao chép lẫn nhau, tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế.

Trong thời gian tới, nhất là sau khi được quán triệt học tập thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018 về: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để việc đăng ký kế hoạch cá nhân có hiệu quả, các cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch. Thực hiện tốt việc đăng ký kế hoạch cá nhân, phấn đấu học tập và làm theo Bác, là để mỗi cán bộ, Đảng viên và Tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, để giữ vững niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng./.

 

 

CTV - Khánh Toàn/BTG Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.