Điện Biên công nhận 11 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Năm, 21/05/2020, 10:45 [GMT+7]
Điện Biên TV – Năm 2019, tỉnh Điện Biên công nhận thêm 11 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo kế hoạch số 3055/KH-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên đến năm 2020, năm 2019 tỉnh Điện Biên đã công nhận 11 xã đạt chuẩn và xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1
Xã Mường Thín - huyện Tuần Giáo là 1 trong 9 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Cụ thể: 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã Sam Mứn, huyện Điện Biên và xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ. 9 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới: Quài Cang, Quài Tở, Mường Thín - huyện Tuần Giáo; Mường Nhà - huyện Điện Biên; Búng Lao - huyện Mường Ảng; Luân Giói - huyện Điện Biên Đông; Mường Báng - Tủa Chùa; Sa Lông - huyện Mường Chà và xã Chà Cang - huyện Nậm Pồ.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đảm bảo bền vững; phấn đấu nâng cao các tiêu chí để đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới .

Riêng các xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện (Điện Biên, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Ảng) chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của tiêu chí chưa đạt, giúp các xã hoàn thành đủ 19 tiêu chí để đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.