.

Huyện Điện Biên: Năm 2018 tổng diện tích gieo trồng cây nông nghiệp trên 26.000ha đạt 100,25%

Thứ Hai, 07/01/2019, [GMT+7]
Điện Biên TV -  Năm 2018, công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện Điện Biên cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cây nông nghiệp trên 26.000ha, đạt 100,25% Nghị quyết HĐND huyện giao.
 
s
Năm 2018 tổng diện tích gieo trồng cây trồng nông nghiệp trên 26.000ha đạt 100,25%. (ảnh Phạm Trung)

 

Năm 2018, Tổng diện tích gieo trồng cây nông nghiệp huyện Điện Biên là trên 26.000ha, đạt 100,25% Nghị quyết HĐND huyện giao. Tốc độ phát triển đàn gia súc, gia cầm tăng từ 0,8-15% trở lên, diện tích nuôi trồng thủy sản, công tác quản lý, trồng mới và chăm sóc rừng trồng đảm bảo kế hoạch và Nghị quyết HĐND huyện giao.
 
Trong năm huyện duy trì 9 xã đạt chẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,52 tiêu chí/xã và phấn đấu năm 2019 sẽ có thêm 4 xã về đích nông thôn mới, gồm: Nà Nhạn, Noong Luống, Núa Ngam và Mường Phăng, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới toàn huyện là 13/25 xã.
 
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiêp có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể năm 2018 huyện đã triển khai 11 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; 3 dự án liên kết sản xuất rau và lúa gạo an toàn; triển khai cánh đồng mẫu lớn trên diện tích 165ha tại 2 xã Thanh Yên và Thanh Hưng; đẩy mạnh triển khai các dự án trồng cây ăn quả tập trung theo hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo từng xã; thực hiện thí điểm dồn điền đổi thửa tại xã Thanh Hưng, Thanh Yên...
 
Năm 2019, huyện Điện Biên sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực theo từng vùng, từng xã, liên xã; áp dụng khoa học công nghệ để từng bức tăng năng suất, chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh trên thị trường; nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống dân cư nông thôn, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai…
 
Huyện Điện Biên phấn đấu năm 2019 nâng tổng diện tích gieo trồng cây nông nghiệp trên 26.935ha; nâng diện tích rau màu lên trên 2.646ha. Trong phát triển chăn nuôi phấn đấu nâng tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 144.130 con; phấn đấu giao khoán bảo vệ trồng rừng chuyển tiếp, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng và trồng rừng phòng hộ đạt gần 50ha./.
 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.