Phát triển các sản phẩm OCOP ở Điện Biên

Điện Biên TV - Xác định sản phẩm chủ lực có lợi thế để đầu tư phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người nông dân, là nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến chương trình xây dựng nông thôn mới của Điện Biên.
.
.
.