Điện Biên tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay

Thứ Sáu, 15/11/2019, 10:08 [GMT+7]
Điện Biên TV - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ được nâng lên rõ nét và xem đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó tổ chức thực hiện đạt kết quả theo yêu cầu đề ra.
f
Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”..

Bảo vệ chính trị nội bộ là một công tác quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trước tình hình phức tạp hiện nay, đòi hỏi công tác này càng phải được tăng cường.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn dấu hiệu, biểu hiện vi phạm về bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Từ năm 2015 đến nay cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 505 tổ chức đảng và 824 đảng viên; qua kiểm tra đã kết luận có 94 tổ chức đảng và 72 đảng viên có vi phạm. Giám sát và thông báo kết quả giám sát chuyên đề đối với 212 tổ chức đảng và 421 đảng viên.

Qua 5 năm đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị 778 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ; công tác thẩm tra, xác minh lý lịch quần chúng ưu tú xin vào Đảng luôn được cấp ủy các cấp chú trọng, thực hiện đúng quy định, không xem xét, kết nạp đảng đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn, vi phạm quy định tiêu chuẩn chính trị.

Cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài. Xem xét cử 512 đoàn với 2.611 lượt cán bộ ra nước ngoài công tác, học tập, du lịch…các tổ chức, cá nhân sau khi ra nước ngoài đều thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lò Văn Muôn – Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xác định bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cấp ủy cơ sở. 

Đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước tổ chức Đảng, trọng tâm cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu các cấp đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm...

Bện cạnh kết quả đã đạt được công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay trên địa bàn gặp một số khó khăn: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chưa coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị 39 ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa gắn với việc thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4, khóa XI, XII; Công tác quản lý, bảo vệ cán bộ, đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài, lưc học sinh, người làao động làm việc ở nước ngoài có mặt còn hạn chế; Cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở các đảng bộ trực thuộc tỉnh còn thiếu, hầu hết bố trí cán bộ kiêm nghiệm; Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cơ quan chuyên môn có việc chưa kịp thời, có nội dung còn chậm.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”

Từ đó đảm bảo cho các tổ chức ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước yêu cầu mới./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.