.

Huyện Điện Biên đổi mới việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

Thứ Tư, 28/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Huyện ủy Điện Biên đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên trên tinh thần đổi mới, dân chủ, khách quan, thực chất, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Điện Biên có 69 tổ chức cơ sở đảng (28 đảng bộ, 41 chi bộ cơ sở), 584 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 6.185 đảng viên. Để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 một cách dân chủ, khách quan, đúng thực chất, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng văn bản, hướng dẫn cụ thể các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện các bước quy trình, tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trên tinh thần đổi mới, dân chủ, khách quan, đúng thực chất.

Trước khi đánh giá, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm điểm, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm. Trên cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên của các cấp ủy cơ sở, Huyện ủy giao Ban Tổ chức tập hợp, thẩm tra việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

1
Tổ công tác cùng với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ xã Na Tông, huyện Điện Biên. (Trong ảnh, đồng chí Lò Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Na Tông báo cáo trước Tổ công tác việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2017).

 

Thành lập các Tổ công tác cùng với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện do các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn, chủ động kiểm tra, thẩm định, cho ý kiến nhận xét trước khi Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên ở các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trực thuộc Huyện ủy.

Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong quá trình kiểm tra, đánh giá, xếp loại chưa đúng với hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; chưa sát với thực tiễn nhiệm vụ được giao, chưa chặt chẽ, chưa đúng quy trình. Đoàn kiểm tra Huyện ủy yêu cầu đánh giá, kiểm điểm lại.

Đồng chí Bùi Xuân Trường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Điện Biên cho biết: Năm 2017, ngoài việc kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên theo Hướng dẫn 27 ngày 25-9-2014 của BTC TW; Hướng dẫn 01 ngày 28-11-2014 của Tỉnh ủy, còn bổ sung thêm nội dung kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Quy định 101 của TW ; Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy... Do vậy, qua công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, Huyện ủy đã yêu cầu một số cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng, bổ sung thêm nội dung đánh giá, báo cáo gửi lại cho Huyện ủy theo đúng yêu cầu đã đề ra.

Nội dung công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại TCCSĐ, đảng viên được tập trung vào: Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; công tác phát triển đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình… nhất là thực hiện Quy định số 101 của TW về trách nhiệm nêu gương; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

Đồng chí Lò Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Na Tông cho biết: Thời gian qua, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên được Đảng bộ xã Na Tông chỉ đạo, thực hiện một cách nghiêm túc, không chạy theo thành tích trong công tác đánh giá, xếp loại. Sau khi các chi bộ, đảng viên tự đánh giá, xếp loại, BCH Đảng ủy xã họp xét từng chi bộ theo nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm. Qua đánh giá, xếp loại, Đảng bộ xã có 3/15 chi bộ đạt TSVM, trong đó có 2 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu.

Để nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, đồng chí Phan Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên cho biết: Chi bộ có 10 đảng viên (chính thức 9. dự bị 1), là Chi bộ cơ quan bảo vệ pháp luật, nên việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên ở cơ quan luôn ưu tiên vào các tiêu chí đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, chính trị, chấp hành việc phân công của tổ chức chính trị; quy chế, quy trình chuyên môn.

Ngoài ra, trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cơ quan, ngoài việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn kiểm điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên đều gương mẫu trong công tác, không né tránh trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2017, 100% đảng viên của Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ xếp loại TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhìn chung, việc đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên trên địa bàn huyện Điện Biên được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, phản ánh đúng thực chất ưu điểm, khuyết điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, cá nhân. Qua đánh giá, xếp loại, năm 2017, Huyện ủy Điện Biên có 36/69 chi, Đảng bộ đạt TSVM; 24/69 chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 77,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 13,98% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.